Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBTA2
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBTQ0

Заместник изпълнителни директори

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 05.12.2022

 

Д-р Галя Викьова

 

галя викьова

Заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ; дирекция "Лабораторен контрол"; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на храните; Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол при БАБХ; Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология при БАБХ; Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи – София при БАБХ.

 

Д-р Галя Викьова е дипломиран ветеринарен лекар от Тракийски университет – Стара Загора. 

 

През 2003 година защитава и магистърска степен в направление „Стопанско управление“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, град Велико Търново. 

 

Д-р Галя Викьова е експерт от кариерата. През 1998 година започва работа в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), която по-късно става част от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като старши експерт в регионалното звено в град Видин. Дейността й е насочена основно в контрола на качество и безопасност на храните от животински произход. 

 

През годините е заемала длъжностите началник отдел - „Контрол на храните и граничен контрол” в ОДБХ София град и главен експерт в ЦУ на БАБХ. 


 

Проф. Оля Караджова

 

Заместник изпълнителен директор с ресори: дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци" при ЦУ на БАБХ; дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол" при ЦУ на БАБХ; Централна лаборатория по карантина на растенията.

 

Оля Евтимова Караджова е магистър, доктор и професор по растителна защита.  

 

Изследователският ѝ опит е свързан с теоретични и приложни разработки в областта на  земеделието и растителната защита, свързани с растително здраве, фитосанитарни изследвания, анализ на риска от вредители, методи за диагностика и контрол на вредители, биологично земеделие, интегрирана растителна защита.  

 

Има над 200 научни публикации (h-index 12). Ръководи и участва в над 20 международни и национални научни проекта в областта на растителната защита и фитосанитарния контрол. 

 

През периода 2004 - 2012 е директор на Института за защита на растенията.  От 2006  до  2015 г. е член на научния панел по растително здраве, Европейски орган за безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия. През периода 2010 - 2017 г. е член на голям брой експертни работни групи към Европейската и средиземноморската организация по растителна защита (EPPO), Париж, Франция.  

 

Член на експертна работна група за оценка на обектите от Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020-2027 г. Министертво на образованието и науката (МОН). Член на научно - експернти комисии по селскостопански науки към Фонд „Научни изследвания“, МОН. През 2016 г. е „изобретател на годината“ в категория „Химия и биотехнологии”, Патентно ведомство на Република България. Председател на Научния съвет по растителна защита съм ССА.