Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFSMA7
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFSMQ5

Странични животински продукти - Образци на документи

Дата на публикуване: 18.08.2022
Последна актуализация: 18.01.2023

 

Полезна информация, отнасяща се до събирането, транспортирането, обезвреждането и унищожаването на странични животински продукти в животновъдни обекти (ферми)

 

Търговски документ за транспортирането в рамките на Европейския съюз на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009

 

Здравно удостоверение, което се прибавя към Търговския документ за транспортирането в рамките на Европейския съюз на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 
при транспортиране на необработен оборски тор

 

Образец КФСЖП – 26, версия 01 – Справки за пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, с произход от държава членка, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети държави във връзка с чл. 229б, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Образец КФСЖП – 25, версия 01 – Справка за пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети държави, предоставена от оператори, регистрирани по чл. 229а, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 съгласно чл. 229б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

 

Заповед за заличаване на регистрацията на обектите по чл. 229 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Константивен протокол

 

Образец КФСЖП – 02, версия 02 – Образец на Протокол за извършване на проверка за регистрация в обекти по чл. 229, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Образец КФСЖП – 03, версия 02 – Образец на Протокол за извършване на проверка за регистрация в обекти по чл. 259, ал. 1 и 2 и чл. 259а, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Становище на основание на чл. 27, ал. 3 от Закона за управление на аргохранителната верига

 

Заявление за регистрация на обект за производство, търговия, събиране, съхранение и/или обезвреждане на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека по чл. 229, чл. 259 и чл. 259а от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Удостоверение за регистрация на обект за производство на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти

 

Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро на суровини и храни от животински произход, непредназначени за
консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти

 

Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно на суровини и храни от животински произход, непредназначени за
консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти

 

Удостоверение за регистрация на обект за обезвреждане или унищожаване на суровини и храни от животински произход,
непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти

 

Удостоверение за регистрация на обект за съхранение на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти

 

Удостоверение за регистрация на мобилна инсталация за унищожаване чрез изгаряне или съвместно изгаряне на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти

 

Заявление за промяна на технологията на производство, на одобрудването, при основно преустройство на сградния фонд или промяна на собственика или ползвателя на обект, регистриран съгласно чл. 229, ал. 1 или чл. 259, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Заявление за регистрация на оператор, който търгува с пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, без да ги съхранява, с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети държави по чл. 229а от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Удостоверение за регистрация на оператор, който търгува с пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, без да ги съхранява, с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети държави

 

Заявление за регистрация на търговци, които получават пратки странични животински продукти и продукти, получени от тях от държави членки по чл. 71 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Удостоверение за регистрация на оператор, който търгува с пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от
тях с произход от държава членка на Европейския съюз

 

Заявление за регистрация на транспортно средство за превоз на странични животински продукти и производни продукти по чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Становище на основание чл. 246, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Удостоверение за регистрация на транспортно средство за превоз странични животински продукти и производни продукти,
получени от странични животински продукти

 

Заявление за издаване на разрешение за използване на странични животински продукти и производни продукти за диагностични, образователни и научно-изследователски цели по чл. 271 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Становище на основание чл. 271, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

Разрешение за използване на странични животински продукти и производни продукти за диагностични, образователни и научно-изследователски цели

 

Заявление за прилагане на подмярка 5.1. „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Становище във връзка с условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ в частта „Инвестиции, свързани със съхранение и обезвреждане на странични животински продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Образец КФСЖП – 29, версия 01 – Констативен протокол за официален контрол на странични животински продукти в животновъдни обекти