Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0TI24
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0TII2

Образци на документи

Дата на публикуване: 14.10.2022
Последна актуализация: 03.11.2022

 

1. Образец на Заявление за регистрация/одобрение на обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни (Образец КХ № 1); Приложение № 1; Приложение №2; Приложение №3; Приложение №4;

 

2. Образец на Заявление за регистрация на обект за производство/търговия на едро с материали и предмети предназначени за контакт с храни (Образец КХ № 2), Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

3. Образец на Констативен протокол за проверка при регистрация/одобрение на обект за производство, преработка и дистрибуция с храни (Образец КХ № 3), Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

 

4. Образец на Удостоверение за одобрение (Образец КХ № 4), Приложение № 4 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

 

5. Образец на Удостоверение за условно одобрение (Образец КХ № 5), Приложение № 5 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

 

6. Образец на Удостоверение за удължаване на условното одобрение (Образец КХ № 6), Приложение № 6 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

 

7. Образец на Заповед за отказ на регистрация на обект (Образец КХ - № 7), Приложение № 7 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

8. Образец на Декларация по чл. 26, ал. 17 от Закона за храните която се подава от праводателя и правоприемника (Образец КХ № 8), Приложение № 8 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

9. Образец на Заявление за съгласуване на проектна документация на строеж/обект (Образец КХ № 9), Приложение № 9 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен с Приложение № 1 към Заповед № РД 11-58/18.01.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

 

10. Образец на Становище за проектната документация (Образец КХ № 10), Приложение № 10 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

11. Образец на Заявление за издаване на становище за въвеждане в експлоатация на строеж (Образец КХ № 11), Приложение № 11 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

12. Образец на Становище за въвеждане в експлоатация на строеж (Образец КХ № 12), Приложение № 12 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

13. Образец на Констативен протокол за проверка (Образец КХ № 13), Приложение № 13 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

14. Образец на Акт за вземане на проби (Образец КХ № 14), Приложение № 14 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

 

15. Образец на Предписание (Образец КХ № 15), Приложение № 15 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1711/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

 

16. Образец на Разпореждане за насочване на храни (Образец КХ № 16), Приложение № 16 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-2400/21.10.2020 г.;

 

17. Образец на Разпореждане за забрана (Образец КХ № 17), Приложение № 17 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

18. Образец на Разпореждане за спиране на част или цялата дейност (Образец КХ № 18), Приложение № 18 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

19. Образец на Акт за установяване на административно нарушение (Образец КХ № 19), Приложение № 19 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

20. Образец на Заповед за спиране на част или цялата дейност на обект (Образец КХ № 20), Приложение № 20 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

 

21. Образец на Заповед за възобновяване дейността на обект (Образец КХ № 21), Приложение № 21 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

22. Образец на Заповед за заличаване на регистрацията/одобрението на обект (Образец КХ № 22), Приложение № 22 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г;

 

23. Образец на Заявление за включване в списъка на търговци, получаващи пратки суровини и храни от животински произход от държави-членки на Европейския съюз (Образец КХ № 23), Приложение № 23 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

24. Образец на Заявление за пускане на пазара на хранителна добавка и/или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване (Образец КХ № 24), Приложение № 24 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1206/10.06.2021 г., Заповед № РД 11-1477/29.06.2021 г. и Заповед № РД 11-43/14.01.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ и списък към него;

 

25. Образец на Заповед за отказ от вписване на хранителна добавка/храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване (Образец КХ № 25), Приложение № 25 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1477/29.06.2021 г.;

 

26. Образец на Заповед за заличаване на хранителна добавка/храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване (Образец КХ № 26), Приложение № 26 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

27. Образец на Регистрационен документ за живи двучерупчести мекотели (с включен текст на английски език) (Образец КХ № 27), Приложение № 27 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

28. Образец на Удостоверение за регистрация на митнически склад (издаван на основание чл. 45 от Наредба № 47/20.04.2006г.) (Образец КХ № 28), Приложение № 28 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

29. Образец на Заявление за регистрация на транспортно средство за превоз на храни (Образец КХ № 29), Приложение № 29 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

30. Образец на Констативен протокол за проверка при регистрация на превозно средство (Образец КХ № 30), Приложение № 30 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1711/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

 

31. Образец на Заповед за вписване в регистъра на превозно средство за транспортиране на храни (Образец КХ № 31), Приложение № 31 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1711/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

 

32. Образец на Заповед за отказ от регистрация на превозно средство за транспортиране на храни (Образец КХ № 34), Приложение № 34 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г., изменен със Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г.;

 

33. Образец на Заповед за заличаване регистрацията на превозно средство за транспортиране на храни (Образец КХ № 35), Приложение № 35 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г.;

 

34. Образец на Заявление за издаване на здравен сертификат за износ на суровини и храни от неживотински произход, материали и предмети за контакт с храни (Образец КХ № 36А), Приложение № 1 към Заповед № РД 11-2777/24.11.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

 

35. Образец на Чек лист от проверка на храни и/или материали и предмети в контакт с храни, предназначени за износ, във връзка със заявление за издаване на сертификат за износ (Образец КХ № 37А), Приложение № 2 към Заповед № РД 11-2777/24.11.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 

36. Образец на Здравен сертификат за износ на храни и/или материали и предмети в контакт с храни (с включен текст на английски език) (Образец КХ № 38А), Приложение № 3 към Заповед № РД 11-2777/24.11.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 

37. Образец на Здравен сертификат за износ на храни и/или материали и предмети в контакт с храни (с включен текст на руски език) (Образец КХ № 39А), Приложение № 4 към Заповед № РД 11-2777/24.11.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 

38. Образец на Заявление за производство на млечни продукти по Български държавен стандарт (Образец КХ № 40), Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1740/28.07.2020 г.

 

39. Образец на Удостоверение за производство на млечни продукти по Български държавен стандарт (Образец КХ № 41), Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1740/28.07.2020 г.

 

40. Образец на Заявление за издаване на разрешение за оператор на хранителна банка (Образец КХ № 42), Приложение № 1 към Заповед № РД 11-1835/10.08.2020 г.

 

41. Образец на Разрешение за оператор на хранителна банка (Образец КХ № 43), Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1835/10.08.2020 г.

 

42. Образец на Заявление за промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешение за оператор на хранителна банка (Образец КХ № 44), Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1835/10.08.2020 г.

 

43. Образец на Заявление за прекратяване на действието на издадено разрешение за оператор на хранителна банка (Образец КХ № 45), Приложение № 4 към Заповед № 11-1835/10.08.2020 г.

 

44. Образец на Акт за вземане на проби по НМПКО (Образец КХ № 46), Приложение № 1 към Заповед № РД 11-2400/21.10.2020 г.;

 

45. Образец на Заявление за издаване на сертификат за свободна търговия на храни/хранителни добавки (Образец КХ № 47), Приложение № 1 към Заповед № 11-2410/02.11.2022 г.

 

46. Образец на Сертификат за свободна търговия на храни/хранителни добавки (Образец КХ № 48), Приложение № 2 към Заповед № 11-2410/02.11.2022 г.

 

47. Образец на Наказателно постановление (физическо лице) - Приложение № 4 – (Образец БАБХ № 4), утвърден със Заповед № РД 11-21/01.03.2011г.;

 

48. Образец на Наказателно постановление (юридическо лице) - Приложение №5 - (Образец БАБХ № 5) , утвърден със Заповед № РД 11-21/01.03.2011г.;

 

49. Образец на Заповед за заличаване на регистрацията на обектите по чл.229 от ЗВД- на основание чл.236, ал.1, т.3-6, и ал.2 от ЗВД - Приложение №14– (Образец БАБХ № 19), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.;

 

50. Образец на Заповед за заличаване на регистрацията на обектите по чл.229 от ЗВД- на основание на чл.236, ал.1, т.1 и т.2 от ЗВД - Приложение №34– (Образец БАБХ № 55), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.;

 

51. Образец на Заявление за издаване на ветеринарен сертификат за износ - Приложение №28 – (Образец БАБХ № 65), утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.2011г., изменен с Приложение № 4 към Заповед № РД 11-1685/ 11.11.2015 г., Заповед № РД 11-2627/17.12.2018 г. и Приложение № 2 към Заповед № РД 11-58/18.01.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

 

52. Образец на Уведомление от митница- Приложение №39– (Образец БАБХ № 76), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.2011г.;

 

53. Образец на Уведомление за внос на храни с произход от определени трети страни- Приложение №40 – (Образец БАБХ № 77), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.2011г.;

 

54. Образец на Удостоверение за регистрация на обект за събиране, съхранение и/или обезвреждане на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, съдържащи материали от категория 1- Приложение №2– (Образец БАБХ №83), утвърден със Заповед № РД 11-805/18.07.2011г.;

 

55. Образец на Справка за пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни, предоставена от оператор регистриран по чл.23 от Регламент (ЕО) № 1069/2009/ЕС и чл.229а, ал.6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност по местонахождение на регистрацията – Приложение № 4 – (Образец БАБХ - № 121), утвърден със Заповед № РД 11-1279/15.07.2016 г.

 

56. Образец на Справка за пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни, от оператор-търговец на СЖП вписан в регистъра на ОДБХ по чл. 232, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – Приложение № 5 – (Образец БАБХ - № 122), утвърден със Заповед № РД 11-1279/15.07.2016 г.

 

57. Образец на Уведомително писмо за включване в списъка на производителите на месни продукти по Утвърден стандарт „Стара планина“ - Приложение № 11 - (Образец БАБХ № 129), утвърден със Заповед РД 11-2491/15.12.2016 г.;

 

58. Образец на Удостоверение за вписване в списъка на производителите на месни заготовки и месни продукти по Утвърден стандарт „Стара планина“ - Приложение № 12 - (Образец БАБХ № 130), утвърден със Заповед РД 11-2491/15.12.2016 г.;

 

59. Образец на Заявление за включване в списъка на одобрените предприятия за производство на лютеница по БС 01/2011 - Приложение № 2 - (Образец БАБХ № 131), утвърден със Заповед РД 11-694/31.03.2017 г., изменен със Заповед № РД 11-2627/17.12.2018 г.;

 

60. Образец на Удостоверение на одобрен производител/бизнес оператор за производство на лютеница в съответствие с Браншови стандарт 01/2011 - Приложение № 3 - (Образец БАБХ № 132), утвърден със Заповед РД 11-694/31.03.2017 г.;

 

61. Образец на Заявление за включване в списъка на одобрените предприятия за производство на брашно/хляб по Утвърден стандарт „България“ - Приложение № 2 - (Образец БАБХ № 133), утвърден със Заповед РД 11-2697/14.12.2017 г., изменен със Заповед № РД 11-2627/17.12.2018 г.;

 

62. Образец на Удостоверение на одобрен производител за производство на брашно/хляб в съответствие с Утвърден стандарт „България“ - Приложение № 3 - (Образец БАБХ № 134), утвърден със Заповед РД 11-2697/14.12.2017 г.;

 

63. Образец на Заявление за съгласуване на становище за съответствие на технологичен проект за реконструкция, модернизация на кланица, кланичен пункт - Приложение № 1 – (Образец БАБХ №135), утвърден със Заповед РД 11- 479/15.03.2018 г., изменен със Заповед № РД 11-2627/17.12.2018 г. и Заповед № РД 11-177/09.02.2022 г.;

 

64. Образец на Становище за съответствие на технологичен проект за реконструкция на кланичен пункт - Приложение № 2 – (Образец БАБХ № 136), утвърден със Заповед РД 11- 479/15.03.2018 г. и Заповед № РД 11-177/09.02.2022 г.;

 

65. Образец на Контролна карта „Приемане, разтоварване, зашеметяване и предкланичен преглед на птици“ - Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 137), утвърден със Заповед РД 11- 988/08.06.2018 г.;

 

66. Образец на Заявление за съгласуване на технологична схема за изграждане, реконструкция, модернизация на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко – Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 142), утвърден със Заповед РД 11- 525/13.03.2019 г.;

 

67. Образец на Становище за съответствие на технологична схема за изграждане, реконструкция, модернизация на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко – Приложение № 2 – (Образец БАБХ № 143), утвърден със Заповед РД 11- 525/13.03.2019 г.;

 

68. Образец на Удостоверение за съответствие на продукт с условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ – Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 150), утвърден със Заповед РД 11-1180/24.06.2019 г.;

 

69. Образец на Заявление за издаване на сертификат за добра производствена практика – Приложение 1 - (Образец БАБХ № 154), утвърден със Заповед № РД 11-75/08.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

 

70. Образец на Сертификат за добра производствена практика – Приложение 2 - (Образец БАБХ № 155), утвърден със Заповед № РД 11-75/08.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменен със Заповед № РД 11-976/13.05.2020 г.