Z6_PPGAHG80013BF064LREJVE0105
Z7_PPGAHG80013BF064LREJVE01G6

Акредитирани лаборатории в системата на БАБХ

Дата на публикуване: 30.11.2022
Последна актуализация: 30.11.2022

 

Национален център по безопасност на храните (НЦБХ) към НДНИВМИ - София
Национален център по здравеопазване на животните (НЦЗЖ) към НДНИВМИ - София
Изпитвателна лаборатория "Екзотични и особено опасни инфекции" към НДНИВМИ - София
Изпитвателна лаборатория "Аквакултури и болести по водни животни и пчели" към НДНИВМИ - София
Изпитвателна регионална лаборатория гр. Велико Търново към НДНИВМИ - София
Изпитвателна регионална лаборатория гр. Стара Загора към НДНИВМИ - София
Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) - София
Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) - София
Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) - София
Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ) - София
Изпитвателна лаборатория "Лабораторни дейности" при ОДБХ - Благоевград
Изпитвателна лаборатория диагностика и контрол при ОДБХ - Варна
Изпитвателна лаборатория санитарна експертиза и диагностика на заболявания по животните при ОДБХ - Враца
Изпитвателна лаборатория при ОДБХ - Габрово
Изпитвателна лаборатория отдел "Лабораторни дейности" при ОДБХ - Пловдив
Изпитвателна лаборатория отдел "Лабораторни дейности" при ОДБХ - Сливен
Отдел "Безопасност и качество на храни" при ОДБХ - София град
Изпитвателна лаборатория отдел "Лабораторни дейности" при ОДБХ - ХасковоИзпитвателна лаборатория при ОДБХ - Шумен