Z6_PPGAHG80015N906456LUN6J2D7
Z7_PPGAHG80015N906456LUN6J2T5

Изпитвателна лаборатория при ОДБХ - Габрово

Дата на публикуване: 30.11.2022
Последна актуализация: 19.01.2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА БАБХ

 

Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Габрово (Сертификат за акредитация рег. № 78 ЛИ)

 

Историята на Изпитвателна лаборатория при ОДБХ Габрово датира от 1960г., когато се създава първата лаборатория на територията на гр. Габрово за изследване на продукти от животински произход. Основната и дейност се е състояла в изследване на проби от търговските обекти по физикохимични показатели.

От 1965г. дейността на лабораторията се разширява с изследване на проби от животински произход, съгласно изискванията на БДС стандарти по физикохимични, микробиологични и биохимични показатели.

От 1999г. лабораторията се помещава в сграда на ул. “Д-р Заменхоф“ № 6, сега принадлежаща на ОДБХ Габрово.

За пръв път лабораторията е акредитирана от ИА БСА през 2000г., съгласно изискванията на БДС EN 45001:1993г.

От 2004г. лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025:2001 със Сертификат за акредитация № 78 ЛИ, за извършване на изпитвания на суровини и храни от животински произход. Със създаването на БАБХ през 2011г. в обхвата на акредитация на лабораторията се въвеждат и изпитвания на суровини и храни от неживотински произход. В лабораторията се прилагат съвременни национални, европейски и международни стандарти.

ИЛ в дейността си използва 71 стандартизирани методи за изпитване. Всички стандартни методи са верифицирани с цел да се докаже приложимостта им в условията на лабораторията.

В лабораторията се извършват микробиологични, физикохимични и биохимични анализи на различни групи храни – Месо и месни продукти, Мляко и млечни продукти, Птици и птичи продукти, Растителни мазнини, Яйца и яйчни продукти, Риба и рибни продукти, Питейна вода и лед, Отривки от повърхности, Пчелен мед, Хранително-вкусови подправки и добавки, Инстантни храни, Макаронени изделия, Консерви стерилизирани и пастьоризирани-месни, месо растителни, Сладкарски изделия, Кулинарни изделия от месо печени/пържени. Готвени ястия, Сол, Брашно. Хляб и хлебни изделия. Зърнени храни и варива, Плодове и зеленчуци и продукти от тях, Безалкохолни напитки, Салати и Сосове, Маслодайни семена, ядки и продукти от тях.

Приоритети в работата на лабораторията са удовлетворяване на изискванията на клиентите, което се постига чрез предлагане на високо качество на услугите, коректност при спазване на сроковете и конфиденциалност.

Ръководството на ИЛ при ОДБХ Габрово декларира, че то и персоналът не са подложени на вътрешен и външен комерсиален, финансов или друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството на работата. ИЛ при ОДБХ Габрово не се ангажира с дейност, която може да постави в опасност доверието в нейната независима оценка и нейната неподкупност по отношение на дейностите по изпитване.

Информация за акредитацията на лабораторията, може да намерите и на следния линк: https://www.nab-bas.bg/registar.html, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация на лабораторията /78 ЛИ/.

 

- Сертификат за акредитация на ИЛ при ОДБХ Габрово (31.05.2021);

- Заповед за акредитация на ИЛ при ОДБХ Габрово (31.05.2021);

- Обхват на лабораторните дейности на ИЛ при ОДБХ Габрово (21.07.2022)

- Списък на използваните методи за изпитване в ИЛ при ОДБХ Габрово (21.07.2022);

- Управление на жалбите (ОП 7.9-1);

- Жалба от клиент (ФК 7.9-1);

- Възлагателно писмо (ФК 7.4-1);

- Анкетна карта за оценка работата на ИЛ при ОДБХ Габрово (ФК 8.6-2).

 

За контакт:

Изпитвателна лаборатория при Областна дирекция по безопасност на храните - Габрово

адрес: гр. Габрово 5300, ул. "д-р Заменхоф" № 6

тел.:    066/803 533

е-mail: lab_07@bfsa.bg, ldk_gabrovo@abv.bg

Ръководител на лабораторията: д-р Цветанка Петрова