Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Комисията по земеделие регламентира употребата на дронове за прилагане на ПРЗ

Дата на публикуване: 28.09.2023
Последна актуализация: 28.09.2023

 

1.    Защо е необходим
Безпилотните летателни системи (БЛС) са съвременни технически средства с огромен потенциал, вкл. и за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ). За да може земеделските производители да се възползват от този потенциал, е необходимо да се създаде подходяща нормативна уредба. За целта в ЕС се работи по регламент за устойчивата употреба на пестициди (SUR), който да урегулира и ползването на БЛС, но тъй като много държави-членки участват в работата по него, тя тече бавно и не е ясно кога ще завърши. В този контекст ЗИД на ЗЗР се явява удачно решение, което да запълни оформилия се правен вакуум. 

 

2.    Основни моменти
2.1.    Условия и изисквания за обезпечаване на безопасно третиране с ПРЗ чрез БЛС
В ЗИД на ЗЗР са формулирани няколко условия към третирането с ПРЗ чрез БЛС, касаещи температура, влажност, скорост на вятъра, скорост на движение, височина на прилагане, които са заимствани от други страни, които са по-напред в използването на БЛС за третиране с ПРЗ, напр. Швейцария, и които целят намаляване на риска за околната среда.
С оглед удостоверяване изпълнението на посочените условия е формулирано изискване за предоставяне на запис от системата за управление на БЛС и/или видео запис на всяко извършено третиране с ПРЗ и/или друго доказателство. Тези записи могат да подпомогнат и работата на компетентния орган, тъй като биха осигурили ценни данни във връзка с използването на БЛС за третиране с ПРЗ.
Оборудването, прикрепено към  БЛС  е  предвидено  да отговаря на изискванията на стандарт ISO 23117-1, приет съвсем наскоро (през м. юни 2023 г.), тъй като това към момента е най-актуалното описание на изисквания във връзка с безопасно третиране с ПРЗ.
ПРЗ, които ще  се прилагат чрез БЛС се предвижда да преминат оценка на риска. Това допълнително ще намали риска.

 

2.2.    Преходни норми
В преходните норми на ЗИД на ЗЗР се предвижда отлагане във времето на действието на изискването за използването на ПРЗ, преминали оценка на риска, тъй като за преминаването на достатъчен брой ПРЗ през оценка на риска ще е необходимо време. Аналогично се предвижда отлагане във времето на действието на изискването за сертифициране на оборудването, прикрепено към БЛС по стандарт ISO 23117-1, за да се натрупат достатъчно модели със сертификат за съответствие, което да позволява на земеделските производители свободен и конкурентен избор.

 

2.3.    Уведомителен режим
Поради предимствата на БЛС и в израз на желанието за намаляване на административната тежест и облекчаване на земеделските производители, в ЗИД на ЗЗР е предвиден уведомителен, а не разрешителен режим.

 

* Изображението е с илюстративна цел.