Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Изисквания за движение на домашни любимци с нетърговска цел

Дата на публикуване: 21.07.2023
Последна актуализация: 21.07.2023

Изисквания за движение на домашни любимци с нетърговска цел

 

Изискванията за транспорт на домашни любимци са разписани в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003

 

Според целта на движението на даден домашния любимец, то може да бъде:

  • “Движение с нетърговска цел“ - всяко движение, което не цели нито продажбата, нито прехвърлянето на собствеността му;
  • Движение с търговска цел“  - всяко движение на животни, което е свързано с  настаняването в нов дом и смяна на собствеността им (осиновяване, продажба);

 

Условия за нетърговско движение на домашни любимци:

Според член 3, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003, Движение с нетърговска цел“ е всяко движение, което не цели нито продажбата, нито прехвърлянето на собствеността върху домашен любимец;

Домашен любимец“ е животно от видовете, посочени в приложение I, придружаващо своя собственик или упълномощено лице при движение с нетърговска цел, като за времето на движението с нетърговска цел отговорност за животното носи собственикът или упълномощеното лице;

Собственик“ е физическото лице, упоменато като собственик в идентификационния документ;

 „Упълномощено лице“ е всяко физическо лице, което писмено е упълномощено от собственика да извършва от негово име движението на домашния любимец с нетърговска цел;

Движение на домашни любимци от видовете посочени в част А от приложение I /кучета, котки и порове/, към ЕС от трета държава с нетърговска цел се осъществява по смисъла на Регламент 576/2013 Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 и Регламент 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент 576/2013, условията приложими за движение на домашни любимци от видовете, изброени в част А от приложение I, към държава членка от територия или трета държава (Обединено кралство Великобритания) са както следва:

1. Да са маркирани в съответствие с  член 17 параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013.

2. Получили са ваксина срещу бяс, с ваксина която отговаря на изискванията за валидност определени в Приложение III от Регламент (ЕС) № 576/2013. Датата на поставяне на ваксината трябва да не предхожда датата на поставяне на транспондера.

3. Да отговарят на всички превантивни и здравни мерки по отношение на болести и зарази, различни от бяс, приети съгласно член 19, параграф 1 от  Регламент (ЕС) № 576/2013.

4. Придружени са от ветеринарно – санитарен сертификат, надлежно попълнен и издаден в съответствие с член 25 и член 26 от Регламент (ЕС) № 576/2013. Ветеринарно санитарният сертификат се изготвя по образец в Приложение IV, част 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 и допълнителните изисквания в част 2 и издава от официален ветеринарен лекар в третата държава или от упълномощен ветеринарен лекар и впоследствие е заверен от компетентния орган на третата държава, най – малко на един от официалните езици на държавата членка на въвеждане и на английски език.

Проверките по официалния контрол на домашните любимци с произход трети държави при нетърговско движение се извършват на първата европейска граница при движението.

            Съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013, ако транспондерът по първа алинея не отговаря на техническите изисквания, определени в приложение II, собственикът или упълномощеното лице предоставя средствата, необходими за разчитането на транспондера, при всички проверки на маркирането, предвидени в член 22, параграфи 1 и 2 и член 26, и проверките на идентичността, предвидени в член 33 и член 34, параграф 1.

 

Повече информация може да прочетете и в СОП – ЗХОЖ 05, публикуван на страницата на агенцията:

 https://bfsa.egov.bg/wps/wcm/connect/bfsa.egov.bg19113/00d7e06c-00a4-4505-b276-f742f5f0ddb4/5a.pdf?MOD=AJPERES&CVID=olYKkxj