Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Информация за бизнеса относно торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати

Дата на публикуване: 02.09.2022
Последна актуализация: 21.09.2022


 
Торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати се пускат на пазара и се употребяват след регистрация и издаване на удостоверение за пускане на пазара и употреба от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), като се спазват изискванията на Закона за защита на растенията, Наредба № 21 от 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и се прилага утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ Процедура за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.
 

 • Торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати се регистрират, когато са ефикасни и нямат неблагоприятно въздействие върху хората, животните или околната среда при предписаните от производителя условия за употреба.
 • На регистрация по чл. 130, ал. 1 от Закона за защита на растенията не подлежат продукти, които са:
 1. оборски тор по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.);
 2. торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, предназначени за употреба само при саксийни растения;
 3. неорганични торове, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 и са обозначени с маркировка "ЕО ТОР".
 • Прилагането на Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския Парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, не освобождава торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати от изискването за регистрация. Регистрацията на такива продукти, вече пуснати на пазара в друга държава членка, се извършва по облекчен режим разписан в чл. 133, ал. 3 от Закон за защита на растенията и чл. 4, ал. 5 от Наредба № 21 от 23 ноември 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.  
 • В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелства, свързани с регистрацията и издаденото удостоверение, притежателят му подава в Централното управление (ЦУ) на БАБХ заявление по образец, към което прилага документи, удостоверяващи промяната.
 • Регистрацията на тор, подобрител на почвата, биологично активно вещество или хранителен субстрат се заличава и удостоверението за пускане на пазара и употреба се обезсилва:
 1. по писмено искане на притежателя на удостоверението;  
 2. по предложение на Експертната комисия, когато торът, подобрителят на почвата, биологично активното вещество или хранителният субстрат: 

          а) вече не отговаря на условията, при които е регистриран;
          б) е регистриран въз основа на данни, които са неверни;
          в) не е ефикасен или има неблагоприятно въздействие върху хората, животните или околната среда.
 

 • Амониево-нитратните торове с високо съдържание на азот се пускат на пазара при спазване на ограниченията по т. 58 от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Амониево-нитратните торове с високо съдържание на азот се предлагат на краен потребител само опаковани.  
 • Всяка партида от амониево-нитратните торове с високо съдържание на азот се придружава от сертификат за устойчивост на детонация, издаден до три месеца преди пускането им на пазара. Лицето, което ги пуска на пазара, представя в ЦУ на БАБХ резултатите от изпитването най-малко 5 дни преди пускането им на пазара или наймалко 5 дни преди пристигане на партидата на границата на Република България – при внос.  
 • За осигуряване висока степен на проследимост при пускане на пазара на амониевонитратни торове с високо съдържание на азот производителят е длъжен да води и съхранява документация с имената и адресите на обектите, в които са произведени торовете и техните основни компоненти. Документацията се представя при поискване на инспекторите по растителна защита през целия период на предлагане на пазара на амониево-нитратните торове с високо съдържание на азот и за срок две години след спиране на предлагането им.
 • Торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати се етикетират на български език.
 • Когато органични торове или подобрители на почвата съдържат съставки от животински произход, върху опаковките и/или етикетите се посочва и категорията материал (2 или 3) и информацията съгласно изискванията на Приложение VІІІ, глава ІІ, параграф 2, буква „б“, подточка „ix“ и буква „в“ от Регламент (ЕС) № 142/2011 на
 • Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54/1 от 26 февруари 2011 г.).  
 • Торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати, включително ЕО торовете, се съхраняват и превозват при спазване на изискванията за пожарна и взривна безопасност по начин, който изключва увреждане здравето на хората, животните и околната среда.
 • Притежателите на удостоверения за пускане на пазара и употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества или хранителни субстрати са длъжни да информират БАБХ за появата на нови данни за действието им, свързани с тяхната ефикасност и безвредност за хората, животните или околната среда.
 • Производителите, вносителите и лицата, които пускат на пазара торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, включително ЕО торове, водят и съхраняват документация за техния произход за целия период на предлагането им и две години след това.  
 • Земеделските стопани са длъжни да водят записи за употребените количества и видове торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

ЗАБРАНЯВАТ СЕ:

 1. Вносът, въвеждането, пускането на пазара, употребата и съхранението с цел пускане на пазара или употреба на нерегистрирани торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества или хранителни субстрати;  
 2. Поставянето на маркировка "ЕО тор" на продукт, който не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 2003/2003;
 3. Рекламата на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията и на актовете по прилагането му.

 
Координати за контакт с компетентния орган относно регистрацията на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества или хранителни субстрати:
 
Българска агенция по безопасност на храните  
Адрес: 1606 София, бул. "Пенчо Славейков" 15А
E-mail: bfsa@bfsa.bg
 
Уведомяваме заинтересованите лица, че от 16.07.2022 г. се прилага нов Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на Регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003, който регулира различни видове категории съставни материали (КСМ) и продуктови функционални категории (ПФК). След 16.07.2022 г., продукти за наторяване, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1009, могат да бъдат пускани на пазара без да се изисква регистрация по реда на Закона за защита на растенията.