Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Информация за Регистъра на торове

Дата на публикуване: 31.05.2023
Последна актуализация: 27.06.2023

Във връзка с прилагането и контрола на Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, в секция Регистри на страницата на БАБХ е публикувана Извадка от електронния регистър на торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати.

 

В същата секция фигурира и Регистър на торове и други продукти за наторяване, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба.

 

Всеки регистър, качен в секция Регистри, може да бъде намерен по ключова дума чрез търсачката в горния ляв ъгъл на същата секция. За същата цел може да се използва и търсачката в горния десен ъгъл на сайта.