Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ПОКАНА за информационен ден BG05SFOP001-1.016-0001 „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ“

Дата на публикуване: 16.10.2023
Последна актуализация: 16.10.2023

 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) кани заинтересованите лица на информационен ден за популяризирането на проект BG05SFOP001-1.016-0001 „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“.

 

Проектът ще осигури тематичното обединяване и електронизиране на регистрите, поддържани от агенцията, електронизация на работните процеси и консолидиране на информационните източници. Работните процеси на централно и областно ниво, вкл. и за предоставяне на над 77 административни услуги по електронен път ще се оптимизират, чрез разработването на специализирана информационна система за управление на областите на контрол на БАБХ. Изпълнението на проекта ще допринесе значително за развитието на една от секторните системи на е-управлението - е-земеделие.

 

Проектът ще бъде завършен в края на настоящата година и предстои да бъде въведен в експлоатация в началото на 2024 година, което ще постави БАБХ в позицията на администрация, предлагаща всички свои услуги изцяло по електронен път.

 

Информационният ден ще се проведе на 18.10.2023 година, сряда, от 16:00 до 17:00 часа в сградата на ЦУ на БАБХ, на адрес София, бул. „Пенчо Славейков“ №15А.