Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603SH3
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603S96
Цели на администрацията Устройствен правилник на БАБХ Етичен кодекс на служителите в БАБХ Вътрешни правила Бюджет Национални програми Стандартни оперативни процедури Доклад за дейността на БАБХ Aрхив

Администрация

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 22.08.2022

 

Българската агенция по безопасност на храните е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на земеделието. 

Агенцията е юридическо лице със седалище в София и 28 областни структури – Областни дирекции по безопасност на храните, и е компетентният държавен орган за официален контрол по отношение на качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига.


Съставът, структурата и числеността на БАБХ са определени с Устройствен правилник. Работата на служителите се води от утвърдения Етичен кодекс. 


Дирекциите в БАБХ участват в изготвянето, изпълнението и/или контрола върху изпълнението на различни Национални програми в цялата агрохранителна верига, както и на стандартни оперативни процедури.

 

Ежегодно БАБХ публикува доклад за дейността си