Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF41I7
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF41A5

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 15.08.2022

 

Функции на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт:

 

- извършва научноизследователска, диагностична, референтна и експертна дейност в областта на здравеопазването на животните и микробиологичната безопасност на суровини, храни, фуражи и обекти от околната среда;
- обучава докторанти по научни специалности, акредитирани по Закона за висшето образование, издава дипломи за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките"; 
- всяка национална референтна лаборатория (НРЛ) в структурата на НДНИВМИ извършва дейности и упражнява контрол съгласно чл. 101, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625;
- участва в разработването и провеждането на програми за обучение на студенти, специализанти и служители от системата на агенцията и от външни организации;
- участва в разработването на програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните;
- разработва методически указания за диагностика на болестите по животните и микробиологичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда, извършвани от лабораториите за официален контрол;
- организира и провежда междулабораторни изпитвания за професионална подготовка на диагностичните и изпитвателните лаборатории за официален контрол и участва в сравнителни изпитвания за пригодност и ринг тестове в съответствие с компетенциите си;
- събира, анализира и представя на изпълнителния директор информация за състоянието и разпространението на особено опасни и екзотични болести по животните, участва в съставянето на прогнози и планове за борбата срещу тях; 
- извършва лабораторно-диагностични, референтни, потвърдителни и арбитражни изследвания:
а) за микробиологичен и физикохимичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда;
б) за диагностика на болестите по животните;
в) свързани с изпълнението на програмата по чл. 118, ал. 1 ЗВД;
- изготвя експертни становища и оказва консултативна помощ в съответствие с компетенциите си;
- разработва, адаптира и внедрява нови методи за лабораторен контрол в съответствие с международните стандарти и изисквания, включително на референтните лаборатории на ЕС в областта на диагностика и превенция на болестите по животните, контрол на суровини и храни, фуражи и обекти от околната среда; 
- участва в разработването на проекти на нормативни актове и образци на документи, свързани с дейността на БАБХ; 
- изготвя становища по проекти на нормативни актове и други документи, свързани с дейността на БАБХ; 
- изготвя и представя на изпълнителния директор на агенцията отчет за цялостната си дейност; 
- организира и координира дейността на научния потенциал на БАБХ в областта на ветеринарномедицинската наука и участва в научноизследователски и иновативни конкурси и проекти на междуинституционално, национално и международно ниво;
- извършва изпитване за чувствителност при необходимост за инвитро диагностични ветеринарномедицински средства;
- поддържа в електронен вид научно списание "Journal of Veterinary Medicine"; 
- участва в работата на комисиите по чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
- участва в проверки на дейността на лабораториите в системата на БАБХ и на външни лаборатории, извършващи изследвания в областта на официалния контрол, в рамките на неговата компетентност;
- изготвя изисквания за тестове, набори, среди, реагенти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, необходими за осъществяването на програмата по чл. 118, ал. 1 ЗВД; 
- методически ръководи и координира дейността на лабораториите за официален контрол и подпомага дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните", дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти", дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства", дирекция "Контрол на храните" и Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" в плануването и изпълнението на лабораторно-диагностичните изследвания в областта на здравеопазването на животните и контрола на храните и фуражите;
- поддържа база данни за хабилитирани лица, преподаватели, експерти и специалисти от агенцията, притежаващи необходимата квалификация да провеждат обучение в различните направления от дейността на агенцията;
- подпомага лабораториите в структурата на БАБХ в подготовката им за акредитация, преакредитация, разширяване обхвата на акредитацията и поддържане на акредитацията им в рамките на своите компетентности.

 

Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт изпълнява научноизследователски задачи, проекти, програми и други, одобрени от изпълнителния директор на агенцията.

 

Директор: доц. Емилия Иванова