Z6_PPGAHG8001K07068JFCV283IG5
Z7_PPGAHG8001K07068JFCV283I83

Главна дирекция Верификация на официалния контрол

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 02.09.2022

Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“ е на пряко подчинение на изпълнителния директор на БАБХ. Дирекцията се състои от два отдела: „Верификация и административен контрол на дейността на Областните дирекции по безопасност на храните“ и „Одит на официалния контрол“.

 

Една от основните задачи на отдел „Верификация и административен контрол на дейността на Областните дирекции по безопасност на храните“ (ВАКДОДБХ) е да планира, организира, координира и извършва проверки на ефективността на официалния контрол, упражнен от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в съответствие с чл. 12, § 2 от Регламент (ЕС) 2017/625 от 15 март 2017 година.

 

Тези проверки са:

  1. Планирани - цялостни (комплексни) проверки на дейността на ОДБХ по предварително утвърден годишен план
  2. Извънпланови - най-често тематични, в едно или няколко направления, на основание заповеди на изпълнителния директор на БАБХ, по постъпили писма (жалби), сигнали от физически и юридически лица, вкл. съвместни проверки с органите на МВР, МЗм, РИОСВ и др.

Плановете/Програмите за извършване на проверки на ефективността на официалния контрол на ОДБХ се изготвят основно на ротационен принцип, но и съобразно броя и естеството на констатираните несъответствия по време на предходните проверки на съответната ОДБХ. Експертите от отдел ВАКДОДБХ при ГД ВОК планират, организират, координират и участват в комисиите за извършване на проверки на ефективността на официалния контрол на ОДБХ, съвместно с експерти от другите специализирани звена към ЦУ на БАБХ и/или ОДБХ.


Целта е експертите-членове на всяка комисия за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол, е да проверят дали данните в документите, изготвени с цел удостоверяване на упражнения от ОДБХ официален контрол, отговарят на фактическото състояние на проверените обекти, дали официалния контрол се упражнява от ОДБХ с необходимите честота и стриктност, дали са постигнати заложените цели и какви действия се предприемат при установяване на нарушения на действащото законодателство, дали тези действия постигат търсения ефект и има ли реализируеми начини за оптимизиране дейността на проверяваното контролно звено, прилагането на които ще обезпечат осигуряването на потребителите с безопасни, а и качествени хранителни продукти от животински и неживотински произход, при едновременно спазване на принципите за прозрачност, етика и безопасност, заложени в Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

 

Експертите от отдел ВАКДОДБХ извършват проверки и по подадени писма, сигнали и жалби срещу неправомерни действия или бездействия на служителите от ОДБХ.

 

На отдел „Одит на официалния контрол“ се възлага дейността по планиране, организиране и осъществяване на одити на официалния контрол в БАБХ, съгласно изискванията на чл. 6 от Регламент (EС) № 2017/625.

 

С цел прилагане на изискванията на чл. 6 от Регламент (EС) № 2017/625 е разработена и одобрена „Процедура за извършване на одити на официалния контрол в БАБХ“. В процедурата са разписани правилата за планиране, извършване, документиране, последващи действия и управление на одитите. Отделът извършва дейности по поддържане и актуализиране на процедурата.

 

При разработването на Процедурата за одит на официалния контрол в БАБХ са ползвани насоките, дадени в БДС EN ISO № 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за управление“, както и насоките на изработените от Европейската комисия документи:

  • Референтен документ за Мрежата за националните одитни системи. Работна група – анализ на първопричините
  • Планиране на одитите на официалните системи за контрол на основата на риска
  • Одитиране на ефективността на системите за официален контрол
  • Независимост и независим преглед на одитния процес
  • Одитни доказателства

В съответствие с процедурата е изготвена и тригодишна програма за одити на официалния контрол. Тя обхваща адекватно всички одитни зони и всички свързани с това компетентни органи в рамките на секторите, включени в Регламент (ЕС) № 2017/625 при подходяща честота, въз основа на риска, през период, който не надвишава пет години. За целите на одитния процес са изготвени и образци на документи, които са приложения на одобрената Процедура за одит на официалния контрол в БАБХ.


Дейността на отдела е свързана и с участието му в изготвянето на Многогодишен национален план за контрол (МНПК) и предоставянето на данни за докладване на изпълнението му в частта, свързана с функциите ѝ.