Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CK1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S46

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 12.08.2022

 

С настоящите Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ се урежда взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване на физически и юридически лица и организацията и дейността по регистрирането, обработването, издаването и съхраняването на документи в БАБХ.