Z6_PPGAHG8001K07068JFCV283GS5
Z7_PPGAHG8001K07068JFCV2838V6

Идентификация на животните и ветеринарномедицинска дейност

Дата на публикуване: 24.08.2022
Последна актуализация: 12.04.2024

Целите на отдел „Идентификация на животните и ветеринарно-медицинската дейност “ (ИЖВД) към дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ при ЦУ на БАБХ е да се осигури в най-висока степен защита на здравето на хората и животните, чрез идентифициране на животните, осигуряване на проследимост на движенията им, както и поддържане на актуална информация в базата данни на БАБХ.

За изпълнението им отдел „Идентификация на животните и ветеринарномедицинска дейност“: (виж цялата информация...)

    - Организира, обобщава и анализира риск критерии и извадка за проверки по „Идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти и хуманно отношение към тях“. 
- Разработи електронно приложение към Интегрираната информационна система ВетИС: ново приложение - модул „уведомления“. От 21.04.2021 г. се прилага делегиран Регламент (ЕС) 2021/520, вменяващ задължение компетентния орган да предостави възможност за достъп на стопаните до информацията за животните им в базата данни на компетентния орган. В тази връзка е разработено надграждане (модул „уведомления“), свързано със животните, изготвяне на справки и на контролна извадка за определяне на проверки. С тези мерки се гарантират също така сигурността, целостта и автентичността на информацията, записана в такива бази данни. Във връзка с въвеждане в експлоатация на модула във ВетИС се подготвят нови „номенклатури“, които да улеснят, подобрят и синхронизират въвеждането на данните за обектите с епизоотично значение (ОЕЗ) и животните в тях.  Освен това предстои изготвяне на указания за работа с новите номенклатури, насочени към регистрираните и официалните ветеринарни лекари, указания за необходимите документи при регистрация и въвеждане в системата на ОЕЗ.
    - Участие в работни групи, в т. ч. и с европейската комисия: Експерти от отдела извършват дейности по подготовката и участието на експертни работни групи в областта на идентификация:
    - Постоянен комитет по Растения, животни, храни и фуражи в рамките на Комитологията - изпълнението на контрол от ДЧ върху прилагащите правомощия на ЕК (Регл. 2011/182) (ежемесечно) – на заседанията се дискутират и гласуват актове за прилагане, изготвени от ЕК (регламенти, решения), също се представя актуална информация от страна на ЕК или от държавите членки по епизоотичната обстановка в ЕС или други въпроси (декларации за свободен статут от болести, хуманно отношение, научни становища на ЕОБХ и др.)
    - Експертни работни групи към ЕК – целят подготовка на актове за прилагане или стратегии на ЕС (текущи активни групи - идентификация и движения в ЕС)
- Утвърждаване и изменяне на образци на документи и Стандартни оперативни процедури (СОП): Синхронизация на официалната документация във връзка с промени в законодателството.
    - Участие в провеждане на одити и изготвяне на отговори по доклади от проведени одити: Отдел ИЖВД извършва дейности по подготовка, провеждане и последващи действия във връзка с планирани и извънредни одитни мисии на ЕК Планирани или извънредни мисии има с честота от една до три (или четири, заедно с Генералния одит) в година.
    - Организиране и участие в обучения
    - Одобрение на учебни програми и планове на Университети и Центрове за професионално обучение, курсове в сферата на здравеопазването и хуманното отношение към животните, участие в курсове по дезинфекция дезинсекция и дератизация, участие в обучения организирани от EuFMD и BTSF
    - Участие в комисии за одобряване на средства за официална идентификация.
    - Изготвя заповедите за определяне и заличаване на ОВЛ по здравеопазване на животните.
    - Изготвя се отчитане дейността на РВЛ, организира и обобщава данните за заплащането във връзка с изпълнението на мероприятията по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително и зоонозите.
    - Подготвят и предоставят методически указания с цел изготвяне на становища по компетентност от ОДБХ свързани с различните мерки за подпомагане утвърждавани от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
    -Координира чрез изготвянето на докладни и поръчване на самозалепващи се стикери с баркод за лабораториите, респективно за Областните дирекции по безопасност на храните, използвани за маркиране на проби от сурово мляко за целите на официалния контрол, съгласно Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.
    - Изготвя се годишен график за цялата страна за официалния контрол на суровото мляко.
    - Координира официалния контрол за сборни млечни проби за заболяването бруцелоза по едрите преживни животни съгласно Национална програма за профилактика, надзор, контрол.
    - Съвместна работа и комуникация с други институции: Национално сдружение на общините в Република България; Министерство на земеделието, храните и горите; Център за оценка на риска по хранителната верига; Министерство на вътрешните работи: Специализирана и Районна Прокуратура на Република България; Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Държавен фонд „Земеделие“ и др.
    - Изготвя годишни доклади: включително до ЕФСА и еврокомисията
    - Обработка на сигнали и жалби: писмени и по телефона.
    - Извършване на проверки на място.

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ

В задълженията на собственика на животни е посочено, че той следи за навременното им идентифициране. Всяко официално идентифицирано животно се въвежда в интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС.
  

 Животните се идентифицират по различен начин:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (ЕПЖ): (виж цялата информация...)

- две ушни марки (жълт цвят) или;

- ушна марка (жълт цвят) и електронна ушна марка (оранжев цвят) или;

- две ушни марки (син цвят) и търбушен болус.

Индивидуалното идентифициране на ЕПЖ се извършва най-късно до 20-тия ден след раждането на животното, с възможност за удължаване на срока за поставяне на второто средство за идентификация (болус) до 60-тия ден след раждането.

При напускане на обекта, без значение от възрастта на животните, същите трябва да са официално идентифицирани.

       Идентификационните средства отговарят на следните изисквания:

• състоят се от две части

• структурата на номера е следната:

- за комплект обикновени ушни марки: BG XX XXXXXX, като BG е кодът на България, първите две цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите шест цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;

- за комплект ушна марка и електронна ушна марка или ушни марки и търбушен болус: 100 XXХ XXX XXXХХХ, като 100 е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;

• надписите на всяка част на марката съдържат абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA):

- за комплект – ушни марки

    BFSA

    BG XX

    XXXXXX;

- за комплект – ушна марка и електронна ушна марка или ушни марки и търбушен болус

    BFSA

    100 XXХ ХХХ

    XXXXXX;

• надписите на всяка част на ушната марка и на електронната ушна марка съдържат баркод с номера на марката, съответстващ на номера на електронния транспондер, когато марките са част от комплект за електронна идентификация на ЕПЖ, или съответстващ на визуалния номер на марките, когато в комплекта няма електронно средство за идентификация.

ЕПЖ

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (ДПЖ): (виж цялата информация...)

- ушна марка (жълт цвят) и електронна ушна марка (оранжев цвят) или;

- ушна марки (син цвят) и търбушен болус.

Идентифицирането на ДПЖ се извършва най-късно до 9-тия месец след раждането на животното.

При напускане на обекта, без значение от възрастта на животните, същите трябва да са официално идентифицирани.

       Идентификационните средства отговарят на следните изисквания:

• структурата на номера на ушните марки и електронните ушни марки е следната: BG ХХХ XXXXX XXXX, като BG е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация

• надписите на мъжката част на ушната и електронната ушна марка са в черен цвят, разположени на три реда:

    BG

    ХХХ XXXXX

    XXXX;

• надписите, отбелязани върху всяка част на електронната ушна марка, съответстват на номера на чипа, като първите три цифри от номера на чипа (100) се визуализират в надписа с двубуквения код на страната (BG)

• структурата на номера на търбушните болуси е следната: 100 XXX XXXXXXXXX, като 100 е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация

Идентификационните средства за ДПЖ предназначени за клане отговарят на следните изисквания:

• единичната ушна марка за идентификация на ДПЖ, предназначени за клане преди навършване на 12-месечна възраст, се поставя на дясното ухо и е със зелен цвят и отговаря на изискванията за структура и надпис, както по-горе посоченото.

ДПЖ

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СВИНЕ (СВ): (виж цялата информация...)

- индивидуална ушна марка (жълт цвят);

 - марка за групова идентификация (зелен цвят) за партида свине предназначени за клане.


Индивидуалното идентифициране се извършва възможно най-рано след раждането, а груповата идентификация се извършва преди клането.

При напускане на обекта, без значение от възрастта на животните, същите трябва да са официално идентифицирани.


       Идентификационните средства за индивидуална идентификация на свине отговарят на следните изисквания:
• структурата на номера е следната:

BG SXX XXXXXXX, като "BG" е кодът на България, "S" e абревиатура на латиница на вида животни, първите две цифри след символа "S" показват кода на производителя и/или търговеца на ушни марки, а следващите седем цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;


• надписът на мъжката част на ушната марка съдържа абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), в черен цвят, разположен на три реда:
    BFSA
    BG SXX
    XXXXXXX.


       Идентификационните средства за групова идентификация на свинете отговарят на следните изисквания:
•    формата и надписа да отговарят на изискванията посочени при индивидуалните идентификационни средства за свине.
•    структурата на номера е следната: BFSA BGS XX XXXX-XXXX, като BG е кодът на България, първите две цифри след символа "S" показват кода на производителя и/или търговеца на ушни марки, а следващите осем цифри са номерът на животновъдния обект, в който е родено животното:
    BFSA
    BGS XX
    XXXX-ХХХХ.


    Свине за клане от регистрирани животновъдни обекти, в които се отглеждат над 50 свине майки, могат да не се идентифицират с индивидуална ушна марка. В този случай се използва обща ушна марка.

Идентификация свине

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ (ЕКЖ): (виж цялата информация...)

Идентификацията на еднокопитни животни се извършва чрез:
    - поставяне на инжектируем транспондер (чип) – същият служи за връзка между отделното животно и паспорта
    - изготвяне на диаграма
    - отпечатване на паспорт и предоставянето му на собственика след заверка от Областна дирекция по безопасност на храните
    Еднокопитните животни се идентифицират с паспорт не по-късно от 12 месеца след датата на раждане и във всички случаи преди да напуснат постоянно стопанството на раждане.
    Електронните идентификационни средства (инжектируеми транспондери), използвани при идентификацията на еднокопитни животни, отговарят на следните изисквания:
•    в комплект са със средство за апликация за лесно аплициране
•    съдържат уникален 15-цифрен код, където първите три цифри са кодът на България (100), вторите три цифри са кодът на производителя и/или търговеца, определен от БАБХ, а следващите цифри са поредният номер на идентификационното средство:
100ХХХХХХХХХХХХ.
    Идентификационните документи (паспорти) за еднокопитни животни отговарят на условията на Регламент (ЕС) 2015/262 и се заверяват от официален ветеринарен лекар.    

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ (ДЛ): (виж цялата информация...)

Идентификацията на ДЛ се извършва чрез:

            - поставяне на инжектируем транспондер (чип)

            - изготвяне на паспорт на животното от регистриран ветеринарен лекар

Образец на паспорт на домашен любимец

Електронните идентификационни средства (инжектируеми транспондери), използвани при идентификацията на домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели, отговарят на следните изисквания:

  • комплект са със средство за апликация за лесно аплициране
  • съдържат уникален 15-цифрен код 100 ХХХ ХХХХХХХХХ, като първите три цифри са кодът на България (100), вторите три цифри са кодът на производителя и/или търговеца, определен от БАБХ, а следващите цифри са поредният номер на идентификационното средство

Идентификационни документи (паспорти) за домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели:

  • отговарят на изискванията на Част 1 от Приложение ІІІ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013
     
  • съдържат уникален буквено-цифрен номер, структурата на който е следната: BG ХХХХ XXXXXX, като BG е кодът на България, първите четири знака показват кода на производителя и/или търговеца, а последващите шест цифри са поредният номер на паспорта
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ: (виж цялата информация...)

Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни в 3-дневен срок от раждането на животни от видове, които подлежат на идентификация, писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, да извърши официална идентификация на новородените животни и да въведе данните от идентификацията в Интегрираната информационна система на БАБХ или за извършената официална идентификация на новородените животни, като му предоставя данните от идентификацията за въвеждането им в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

РЕГИСТЪР: (виж цялата информация...)

Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените, закланите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява за срок най-малко три години от последното вписване.

Регистър на ЖО

 

„ПРИДВИЖВАНЕ“ НА ЖИВОТНИТЕ: (виж цялата информация...)

1. На територията на Република България

а) селскостопанските животни (ЕПЖ, ДПЖ, СВ) и еднокопитните животни (ЕКЖ)  се придвижват след издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни, което се генерира от информационната система ВетИС

б) домашните любимци се придвижват с паспорт, който се представя при поискване от контролните органи

  2. На територията на Европейския съюз (ЕС)

а) селскостопанските животни (ЕПЖ, ДПЖ, СВ) и еднокопитните животни (ЕКЖ)  се придвижват чрез сертификат „TRACES”, същия се издава автоматично от едноименната система;

б) домашните любимци, които не са предмет на търговия се придвижват на територията на ЕС официално идентифицирани – Регламент 2013/576;

в) домашните любимци, предмет на търговска дейност се придвижват на територията на ЕС чрез сертификат „TRACES”:

Регламент 2016/429

Регламент 2013/576

 3. Към „трети страни

Република България има двустранно договорени отношения за износ със страни който не членуват в ЕС.

 

Основи на официалния контрол: (виж цялата информация...)

Основи официален контрол

 

 

GENERAL PROPOSITIONS AND REQUIREMENTS WHEN IDENTIFYING ANIMALS: (click here for more info...)

The duties of the owner of animals indicate that he shall ensure that they are identified in a timely manner. Each officially identified animal is entered into the integrated information system of the BFSA – VetIS.
  

 Animals are identified differently:

IDENTIFICATION OF LARGE RUMINANTS (LR): (click here for more info...)     — two ear tags (yellow) or;
    — ear tag (yellow) and electronic ear tag (orange) or;
    — two ear tags (blue color) and rumen bolus.
    The individual identification of the animal shall be carried out at the latest by the 20th day following the birth of the animal, with the possibility of extending the period for placing the second means of identification (bolus) until the 60th day after birth.
    When leaving the establishment, regardless of the age of the animals, they must be officially identified.

    The means of identification shall comply with the following requirements:
•    they consist of two parts
•    the structure of the number is as follows:
-    for a set of ordinary ear tags: BG XX XXXXXX, BG being the code of Bulgaria, the first two digits indicate the code of the producer and/or trader, and the next six digits are the sequence number of the means of official identification;
-    for a set of ear tags and electronic ear tags or ear tags and rumen bolus: 100 XXX XXX XXXXX, 100 being the code of Bulgaria, the first three digits showing the code of the producer and/or trader, and the next nine digits being the sequence number of the means of official identification;
•    the inscriptions of each part of the mark shall contain the abbreviation of the competent authority in Latin (BFSA):
-    for kit – ear tags
    BFSA
    BG XX
    XXXXXX;
-    for kit – ear brand and electronic ear mark or ear tags and rumen bolus
    BFSA
    100 XXX XXX
    XXXXXX;
•    the inscriptions of each part of the ear mark and of the electronic ear mark shall contain a barcode bearing the trade mark number corresponding to the electronic transponder number, where the marks are part of an electronic identification kit of the LR, or corresponding to the visual number of the marks where there is no electronic means of identification in the set.

Large Ruminant

 

IDENTIFICATION OF SMALL RUMINANTS (SR): (click here for more info...)     — ear tag (yellow) and electronic ear tag (orange) or;
    — ear tags (blue color) and rumen bolus.
    The identification of the SR shall be carried out no later than 9 months after the birth of the animal.
    When leaving the establishment, regardless of the age of the animals, they must be officially identified.

    The means of identification shall comply with the following requirements:
•    the structure of ear tags and electronic ear tags is as follows: BG XXX XXXXX XXXX, BG being the code of Bulgaria, the first three digits show the code of the producer and/or trader, and the next nine digits are the sequence number of the means of official identification
•    the inscriptions on the male part of the ear and electronic ear tags are black, located in three rows:
    BG
    XXX XXXXX
    XXXX;
•    the inscriptions marked on each part of the electronic ear tag correspond to the number of the chip, with the first three digits of the chip number (100) displayed in the inscription with the two-letter country code (BG)
•    the structure of the number of rumen bolus is as follows: 100 XXX XXXXXXXXX, 100 being the code of Bulgaria, the first three digits show the code of the manufacturer and/or trader, and the next nine digits are the sequence number of the means of official identification
    The identification means for SR intended for slaughter shall comply with the following requirements:
•    the single ear tag for the identification of SR intended for slaughter before the age of 12 months shall be affixed to the right ear and shall be green in colour and shall comply with the structure and inscription requirements as indicated above.

 

Small Ruminant

 

IDENTIFICATION OF PIGS: (click here for more info...)     — individual ear tag (yellow);
    — group identification mark (green) for a batch of pigs intended for slaughter.
    Individual identification shall be carried out as early as possible after birth, and group identification shall be carried out before slaughter.
    When leaving the establishment, regardless of the age of the animals, they must be officially identified.

    The identification means for the individual identification of pigs shall comply with the following requirements:
•    the structure of the number is as follows:
BG sxx XXXXXXX, “BG” being the code of Bulgaria, “S” is the abbreviation of the Latin alphabet of the animal species, the first two digits after the symbol “S” indicate the code of the manufacturer and/or trader of ear tags, and the next seven digits are the serial number of the means of official identification;
•    the inscription on the male part of the ear tag shall contain the abbreviation of the competent authority in Latin (BFSA), in black, in three rows:
    BFSA
    BG SXX
    XXXXXXX.
    The identification means for the group identification of pigs shall comply with the following requirements:
•    the shape and inscription shall comply with the requirements laid down in the individual means of identification for pigs.
•    the structure of the number is as follows: BFSA BGS XX XXXX-XXXX, BG being the code of Bulgaria, the first two digits after the symbol “S” show the code of the manufacturer and/or dealer of ear tags, and the following eight digits are the number of the establishment where the animal was born:
    
    BFSA
    BGS XX
    XXXX-XXX.
    Pigs for slaughter from registered establishments keeping more than 50 sows may not be identified by an individual ear tag. In this case, a common ear tag is used.

 

Identification of pigs

 

 

IDENTIFICATION OF EQUIDAE (EQ): (click here for more info...) The identification of equidae shall be carried out by:
    — insertion of an injectable transponder (chip) – it serves as a link between the individual animal and the passport
    — drawing up a chart
    — printing a passport and providing it to the owner after certification by the Regional Food Safety Directorate
    Equidae shall be identified by a passport no later than 12 months after the date of birth and in any case before leaving the holding of birth permanently.

The electronic means of identification (injectable transponders) used in the identification of equidae shall comply with the following requirements:
•    complete with an application tool for easy application
•    they contain a unique 15-digit code, where the first three digits are the code of Bulgaria (100), the second three digits are the code of the producer and/or trader assigned by the BFSA and the following digits are the serial number of the means of identification:
100XXHHHHHHHH.
    Identification documents (passports) for equidae shall comply with Regulation 2021/963 and shall be validated by an official veterinarian.    

 

 

PET IDENTIFICATION: (click here for more info...)     The identification of pets shall be carried out by:
    — insertion of an injectable transponder (chip)
    — preparation of an animal’s passport by a registered veterinarian

    The electronic means of identification (injectable transponders) used in the identification of pet animals, dogs for service, hunting and other purposes shall comply with the following requirements:
•    set with an application tool for easy application
•    they contain a unique 15-digit code 100 XXX XXX XXXXXXXX, the first three digits being the code of Bulgaria (100), the second three digits being the code of the producer and/or trader assigned by the BFSA and the following digits being the serial number of the means of identification
    Identification documents (passports) for pet animals, dogs for business, hunting and other purposes:
•    meet the requirements of Part 1 of Annex III of Implementing Regulation (EU) No 577/2013
•    they contain a unique alphanumeric number, the structure of which is as follows: BG XXX XXXXXX, BG being the code of Bulgaria, the first four characters show the code of the producer and/or trader, and the subsequent six digits are the serial number of the passport

 

Pet Passport

 

NOTIFICATIONS FOR FARMED ANIMALS: (click here for more info...)     The owners or users of establishments with farmed animals within 3 days of the birth of animals of species to be identified shall inform in writing the private veterinarian in contract with the establishment, to carry out official identification of the newborn animals and to enter the identification data in the BFSA Integrated Information System or the official identification of newborn animals carried out, providing him with the identification data for their entry into the BFSA’s Integrated Information System.

 

 

REGISTER: (click here for more info...)     Owners or users of livestock establishments shall keep a register of animals in the establishment in which they record newborns, slaughtered, dead, sold and acquired animals; the register shall be kept for at least three years from the last entry.

 

Register

 

“MOVEMENT” OF ANIMALS: (click here for more info...)     1. On the territory of the Republic of Bulgaria
(a) farmed animals (PR, RW, SA) and equidae (ECG) are moved after the issue of a veterinary certificate for movement/transportation of animals, which is generated by the VetIS information system
(b) the pet animals are moved with a passport which is presented at the request of the control authorities
    2. On the territory of the European Union (EU)
(a) farmed animals (LR, SR, pigs) and equidae (EQ) are moved by means of a “TRACES” certificate, which is issued automatically by the system of the same name.
(b) pet animals which are not subject to trade are moved within the territory of the EU officially identified: Regulation 2013/576
(c) commercial pet animals are moved within the EU by means of a ‘TRACES’ certificate:
Regulation 2016/429
Regulation 2013/576
    3.  Travel with pets to third countries

 

 

Basics in official control in Bulgaria: (click here for more info...)

Official Control basics

 

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ свързани с идентификация на животните и ветеринарномедицинската дейност/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS related to identification of animals and veterinary activity

 

Контакти: Отдел „Идентификация на животните и ветеринарномедицинска дейност, дирекция “Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните”, Българска агенция по безопасност на храните

Адрес: бул. „Пенчо Славейков“15 A, 1606 София, България