Z6_PPGAHG8001K07068JFCV283GS5
Z7_PPGAHG8001K07068JFCV2838V6

Идентификация на животните и ветеринарномедицинска дейност

Дата на публикуване: 24.08.2022
Последна актуализация: 24.08.2022

Целите на отдел „Идентификация на животните и ветеринарно-медицинската дейност “ (ИЖВД) към дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ при ЦУ на БАБХ е да се осигури в най-висока степен защита на здравето на хората и животните, чрез идентифициране на животните, осигуряване на проследимост на движенията им, както и поддържане на актуална информация в базата данни на БАБХ. За изпълнението им отдел „Идентификация на животните и ветеринарномедицинска дейност“:
    - Организира, обобщава и анализира риск критерии и извадка за проверки по „Идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти и хуманно отношение към тях“. 
- Разработи електронно приложение към Интегрираната информационна система ВетИС: ново приложение - модул „уведомления“. От 21.04.2021 г. се прилага делегиран Регламент (ЕС) 2021/520, вменяващ задължение компетентния орган да предостави възможност за достъп на стопаните до информацията за животните им в базата данни на компетентния орган. В тази връзка е разработено надграждане (модул „уведомления“), свързано със животните, изготвяне на справки и на контролна извадка за определяне на проверки. С тези мерки се гарантират също така сигурността, целостта и автентичността на информацията, записана в такива бази данни. Във връзка с въвеждане в експлоатация на модула във ВетИС се подготвят нови „номенклатури“, които да улеснят, подобрят и синхронизират въвеждането на данните за обектите с епизоотично значение (ОЕЗ) и животните в тях.  Освен това предстои изготвяне на указания за работа с новите номенклатури, насочени към регистрираните и официалните ветеринарни лекари, указания за необходимите документи при регистрация и въвеждане в системата на ОЕЗ.
    - Участие в работни групи, в т. ч. и с европейската комисия: Експерти от отдела извършват дейности по подготовката и участието на експертни работни групи в областта на идентификация:
    - Постоянен комитет по Растения, животни, храни и фуражи в рамките на Комитологията - изпълнението на контрол от ДЧ върху прилагащите правомощия на ЕК (Регл. 2011/182) (ежемесечно) – на заседанията се дискутират и гласуват актове за прилагане, изготвени от ЕК (регламенти, решения), също се представя актуална информация от страна на ЕК или от държавите членки по епизоотичната обстановка в ЕС или други въпроси (декларации за свободен статут от болести, хуманно отношение, научни становища на ЕОБХ и др.)
    - Експертни работни групи към ЕК – целят подготовка на актове за прилагане или стратегии на ЕС (текущи активни групи - идентификация и движения в ЕС)
- Утвърждаване и изменяне на образци на документи и Стандартни оперативни процедури (СОП): Синхронизация на официалната документация във връзка с промени в законодателството.
    - Участие в провеждане на одити и изготвяне на отговори по доклади от проведени одити: Отдел ИЖВД извършва дейности по подготовка, провеждане и последващи действия във връзка с планирани и извънредни одитни мисии на ЕК Планирани или извънредни мисии има с честота от една до три (или четири, заедно с Генералния одит) в година.
    - Организиране и участие в обучения
    - Одобрение на учебни програми и планове на Университети и Центрове за професионално обучение, курсове в сферата на здравеопазването и хуманното отношение към животните, участие в курсове по дезинфекция дезинсекция и дератизация, участие в обучения организирани от EuFMD и BTSF
    - Участие в комисии за одобряване на средства за официална идентификация.
    - Изготвя заповедите за определяне и заличаване на ОВЛ по здравеопазване на животните.
    - Изготвя се отчитане дейността на РВЛ, организира и обобщава данните за заплащането във връзка с изпълнението на мероприятията по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително и зоонозите.
    - Подготвят и предоставят методически указания с цел изготвяне на становища по компетентност от ОДБХ свързани с различните мерки за подпомагане утвърждавани от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
    -Координира чрез изготвянето на докладни и поръчване на самозалепващи се стикери с баркод за лабораториите, респективно за Областните дирекции по безопасност на храните, използвани за маркиране на проби от сурово мляко за целите на официалния контрол, съгласно Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.
    - Изготвя се годишен график за цялата страна за официалния контрол на суровото мляко.
    - Координира официалния контрол за сборни млечни проби за заболяването бруцелоза по едрите преживни животни съгласно Национална програма за профилактика, надзор, контрол.
    - Съвместна работа и комуникация с други институции: Национално сдружение на общините в Република България; Министерство на земеделието, храните и горите; Център за оценка на риска по хранителната верига; Министерство на вътрешните работи: Специализирана и Районна Прокуратура на Република България; Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Държавен фонд „Земеделие“ и др.
    - Изготвя годишни доклади: включително до ЕФСА и еврокомисията
    - Обработка на сигнали и жалби: писмени и по телефона.
    - Извършване на проверки на място.