Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBMM0
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBMM7

Лабораторен контрол

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 15.08.2022

 

Дирекцията координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравеопазването на животните, растенията, суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, фуражите, ГМО, продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО.

 

Разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол, осъществяван от БАБХ. Събира, обобщава и анализира информация относно извършването на лабораторно-диагностична дейност и участва в проверки на лабораториите от системата на агенцията.

 

Други аспекти на дейността й са: подпомагане на акредитацията на лабораториите, координиране и организиране на междулабораторни сравнения/ изпитвания за пригодност на лабораториите, свързани с дейността на агенцията, участие в разработването на проекти на стандарти, участие в обучения по отношение на методите за контрол на качествените характеристики съгласно национални стандарти, технологични документации, одобрени браншови стандарти, както и тяхното спазване. Осъществява контрол по спазване на изискванията на наредбата по чл. 7, ал. 4 от Закона за храните.

 

Дирекцията участва в изработването на проекти на нормативни актове, образци на документи,  процедури и изготвя отчети, справки и становища по въпроси, свързани с дейността и. Води регистър на лабораториите, свързани с дейностите на агенцията.

 

Съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ изготвя и координира изпълнението на: Програма за мониторинг и докладване на антимикробиална резистентност на зоонози и коменсални бактерии в Република България; Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни; Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход; Национална програма за контрол на храни и материали и предмети за контакт с храни за добавки, химични и микробиологични замърсители и контрол на храни, обработени с йонизиращи лъчения; Държавната профилактична програма и на програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Изготвя и координира изпълнението на Национална програма за контрол на генетично модифицирани храни и Национална програма за контрол на качествените характеристики на храни.