Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4E30
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4E33

Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 07.11.2022

 

Функции на Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“:

 

- методически ръководи, контролира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по осъществяване на контрола по: здравеопазване при отглеждането на животни, добива и съхранението на зародишни продукти, пускането на пазара, търговията, обмена и транспортирането на животни и зародишни продукти; спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните; ветеринарномедицинската практика; дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията в животновъдни обекти и при ограничаване и ликвидиране на заразни болести; изпълнение на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и предпазване на хората от зоонози;
- анализира епизоотичната обстановка, предлага мерки и дава указания на областните дирекции по безопасност на храните по изпълнението им;
- извършва проверки по сигнали за нарушения на законодателството, свързано с дейността на дирекцията;
- изготвя: програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗВД; месечни отчети за извършените профилактични мероприятия при изпълнение на програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози; схеми за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор; програми за опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор; необходимите документи за обявяване на болестите по чл. 47 от ЗВД пред Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ); доклади до Европейската комисия (ЕК) и до компетентните органи на държавите членки за епизоотичната обстановка в страната; годишен доклад за предходната календарна година за хуманно отношение към животните, отглеждани във ферми, и към животните по време на тяхното транспортиране;  годишен доклад до министъра на земеделието, храните и горите за изпълнение на общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ); периодични обобщени отчети за извършените дейности на изпълнителите във връзка с изпълнението на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, като предоставя данните на МЗХГ за одобрение и на ДФЗ за изплащане на дължимите финансови средства; ежегодно данни за популацията на селскостопански животни и от таксацията на диви животни, които предоставя на ЦОРХВ;
- уведомява контактните точки на държавите членки за констатирани нарушения на изискванията за хуманно отношение към животните в съответствие с чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1295/97;
- планира и разпределя доставките на имунологични ветеринарномедицински продукти, необходими за изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
- е компетентно звено за контакт за обмен на информация чрез Интегрираната компютъризирана ветеринарна система (TRACES), Системата за обявяване на болестите по животните (ADIS/ADNS) към ЕК и Световната система за информация по отношение здравето на животните (WAHIS) към СОЗЖ и уведомява ЕК, СОЗЖ и компетентните органи на държавите членки и на съседни трети държави за констатираните болести по животните;
- регистрира и обявява съгласно чл. 124 от ЗВД констатираните на територията на страната заразни болести по животните;
- участва в работата на Постоянния комитет в секциите по здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и хранене на животните, на работните групи към ЕК, както и в заседанията на работните групи на Съвета на ЕС и изготвя указания и позиции, свързани с дейността на дирекцията;
- участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите от компетентността на дирекцията;
- участва в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани със здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, по разпореждане на изпълнителния директор на БАБХ;
- организира и участва в работата на комисиите по: етика към животните съгласно чл. 154 от ЗВД, член 262 от ЗВД, член 286, ал. 1, т. 2 от ЗВД;
- изготвя и/или участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с дейността й; изготвя становища при съгласуване на проекти на нормативни актове;
- изготвя и/или участва в изготвянето на проекти на становища, инструкции и образци на документи, свързани с осъществяването на дейността й;
- изготвя процедури и/или указания съгласно чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, свързани с дейността й;
- изготвя становища по заявленията за издаване на разрешителни за изнасяне на обектите по чл. 184, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВД;
- изготвя становища по позиции, представени в Работна група 7 "Земеделие" към Министерството на земеделието, храните и горите и в други работни групи, посочени в приложение № 3 към Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г.);
- участва в извършване на проверки в обекти съгласно компетенциите;
- води регистри съгласно чл. 7, ал. 3, т. 1 – 3, 8 – 12, 17 и 21 от ЗВД, списък на здравните заведения за животни и лабораториите, одобрени от държавите членки в съответствие с ветеринарното и зоотехническото законодателство на ЕС, съгласно Решение на Комисията от 18 септември 2009 година за прилагане на Директива 2008/73/ЕО на Съвета по отношение на информационни интернет страници, съдържащи списък на здравните заведения за животни и лабораториите, одобрени от държавите членки в съответствие с ветеринарното и зоотехническото законодателство на Общността;
- участва в разработването на програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, организира провеждането на обученията на инспекторите по здравеопазване и хуманно отношение към животните и поддържа архив на обученията;  обучения, организирани от ЕК, в срещи и обучения с членове на националните асоциации на производители и оператори, чиято дейност е свързана с компетенциите на дирекцията;  мероприятия по здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и регистрация на животновъдните обекти; изготвянето на многогодишни национални планове за контрол (МНПК), като предоставя данни на МЗХГ за изпълнението им и ги контролира в частта, свързана с функциите й, разработването на схемите за национално подпомагане в областта на компетенциите й в съответствие с правото на ЕС за държавните помощи, на схемите за национални доплащания и на мерките по Програмата за развитие на селските райони за съответния период, проверки по прилагането на схемите, изготвянето на проекти на съобщения до средствата за масово осведомяване с информация за дейността на дирекцията;
- организира събирането, обработването и отчитането на информацията от областните дирекции по безопасност на храните и от обектите с епизоотично значение, свързана със здравеопазването на животните, идентификацията на животните, с регистрацията на животновъдните обекти и хуманното отношение към животните;
- извършва проверки на дейността на областните дирекции по безопасност на храните съобразно компетенциите си;
- съгласува актове за обезщетение на собствениците на убити/умрели животни, унищожени суровини и храни от животински произход, зародишни продукти, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар по разпореждане на изпълнителния директор;
- координира дейността с Министерството на здравеопазването, с другите компетентни органи и ведомства и с браншовите организации по отношение на здравеопазването и хуманното отношение към животните;
- методически ръководи и координира дейността на ОДБХ по регистрация на животновъдните обекти и идентификация на животните;
- изготвя годишен доклад относно прилагането на официалните проверки през предходната година в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2003 на Комисията от 23 юни 2003 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на контрол, който следва да се извършва в рамките на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, както и на Регламент (ЕО) № 1505/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета по отношение на минималните проверки, които трябва да се извършат във връзка с идентификацията и регистрацията на домашните животни от рода на овцете и козите, който се предава до 31 август на ЕК;
- участва в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани със здравеопазването, хуманното отношение и идентификацията на животните, по разпореждане на изпълнителния директор на БАБХ;
- анализира информацията, получена при осъществяване правомощията на дирекцията, и предлага промени в програмите, стратегиите и образците на документи съгласно компетенциите на дирекцията;
- извършва самостоятелно или съвместно с други органи проверки, свързани със здравеопазването и хуманното отношение към животните и идентификация на животните;
- участва в единното звено за контакт и обменя информация чрез Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики с живи животни и зародишни продукти и/или на опасност за здравето на хората и животните, която произтича от неправомерна употреба на ВМП върху живи животни;
- организира и осъществява контрол на електронната търговия с живи животни и зародишни продукти съобразно действащото законодателство и като част от компетентното звено за контакт в Мрежата за предупреждение и сътрудничество взаимодейства с други държавни служби и ведомства, уведомявайки за това националното звено за контакт в МЗм.

 

Директор на дирекцията: д-р Георги Атанасов