Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDNC77
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFSJI3
НППНКЛБЖЗБ Актуалнa информация за болести по животните и зоонози

Здравеопазване на животните

Дата на публикуване: 22.08.2022
Последна актуализация: 07.11.2022

 

 

Настоящи цели и дейности:

 

    Целта на дейностите на отдела е свързана с контрол, надзор и ликвидиране на болести по животните и зоонози. За изпълнението й отдел „Здравеопазване на животните“:

    - изготвя, планира, контролира и анализа изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за контрол, надзор и ликвидиране на болести по животните и зоонози и поддържане на стратегически ръководства за спешни мерки за ликвидирането на огнища на болести (контингенс планове). Дейностите по самия надзор и ликвидирането на болести по животните се извършва от ОДБХ.
    В обхвата на настоящата Национална програма попадат над 25 болести по животните и зоонози, за които има разработени конкретни под-програми за заболявания със сериозно значение за здравето на животните и при част от тях – и на хората и/или с голямо икономическо въздействие с мерки, изпълнявани целогодишно (например Инфлуенца по птиците, Африканска чума по свинете, бяс, антракс, Салмонела, туберкулоза, бруцелоза, Ку-треска, трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, Син език, Заразен нодуларен дерматит, Нюкясълска болест, Класическа чума по свинете, Шап по чифтокопитните и др.). В допълнение се поддържа епизоотична готовност за редица други заболявания, при риск или съмнение за възникването им на територията на страната. Тъй като част от програмите подлежат на съ-финансиране от ЕС разработва, подава за одобрение и отчита изпълнението им пред ЕК. Идентични функции има при прилагането на спешни мерки при ликвидиране на огнища, мерките за които също подлежат на съ-финансиране от ЕС.

    Поради неблагоприятната обстановка през последните години, вкл. на ниво ЕС, основни приоритетни заболявания са Инфлуенца по птиците и Африканска чума по свинете.
    - участва в експертни работни групи на ЕК, постоянни комитети на ЕК, работни групи на Съвета за обсъждане на законодателство, стратегии и политики в областта на здравеопазването (участие както на експертни работни групи при обсъждане на проекти на законодателство и в последствие – в комитология, така и в подготовка и участие на групи на Съвета – на ниво главен ветеринарен санитарен инспектор (Chief veterinary officer), подготвително тяло в рамките на Съвета).
    - участва в създаването на законодателни и подзаконодателни актове (ЗВД, наредби).
    - изготвя процедури, инструкции и заповеди, свързани с практическото прилагане на всичко гореописано.
    - подготвя и извършва информационни кампании и сътрудничи с представители на различни сектори в животновъдството за превенция, контрол и ликвидиране на болести.

 

    В допълнение отделът:


    - участва при разработването на електронни системни (доразработки на интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, приложението „Модул лов“ за болести при диви животни).
    - поддържа сътрудничество/подпомага сътрудничеството на БАБХ с институции и организации, вкл. на  международно ниво (Световна организация за здравеопазване на животните, Организация по прехрана и земеделие на ООН).
    - участва в експертния процес по преговори за здравни сертификати за търговия на животни и зародишни продукти с трети страни (въпросници от трети страни, нотифициране на епизоотична обстановка в страната).
    - участва в научни проекти по някои болести по животните (към ЕК и съвместно с партньори от други организации и институти). 
    - участва в подготовка и провеждане, освен на мисии и одити от страна на ЕК или трети страни в България по въпроси, свързани със здравеопазване на животните, но и на финансови одити от ЕК.
    - участва в изготвянето на становища и процедури, които иначе са с предимно финансов или правен характер (напр. изготвяне на процедура за компенсации на животни и продукти, съгласуване на актове, даване на становища по тълкувания за обезщетения и др.)
    - извършва вкл. технически функции свързани с обезпечаване на диагностикуми за лаборатории, материално разпределение и преразпределение на диагностикуми и ваксини на областно ниво.