Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDRMT4
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDRMT7

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

Дата на публикуване: 15.08.2022
Последна актуализация: 15.08.2022

 

Функции на Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология:


- извършва научноизследователска, научноприложна, референтна и лабораторна дейност;
- извършва контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в животни, продукти от животински произход и фуражи;
- извършва физикохимични изпитвания и експертизи на суровини, храни, обекти от околната среда и фуражи;
- участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и растително здраве и на годишния доклад за неговото изпълнение; 
- участва в разработването на проекти на нормативни актове и образци на документи, свързани с дейността й;
- участва в изготвянето на Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход, Националната програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход (НПКОП), Годишния план за контрол на фуражите (ГПКФ) за съответната година и на отчета за изпълнението им от предходната година; 
- извършва лабораторни анализи от НМПКО, НПКОП и ГПКФ; 
- разработва, адаптира и внедрява нови методи за лабораторен контрол в съответствие с международните стандарти и изисквания, включително и на референтните лаборатории на ЕС; 
- методически ръководи дейността на лабораториите в агенцията в областта на компетенцията си; 
- участва в обучение на студенти и докторанти и в следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията на специалисти в областта на лабораторните дейности;
- организира и провежда междулабораторни изпитвания и тестове за пригодност на изпитвателните лаборатории в качеството си на национална референтна лаборатория и участва в такива, провеждани от национални и международни организатори и от съответните референтни лаборатории на ЕС;
- подпомага дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите", дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства", дирекция "Контрол на храните" и главна дирекция "Верификация на официалния контрол" в координацията на лабораторно-диагностичните изследвания в областта на контрола на храните, фуражите и ВМП съобразно компетенциите си;
- изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с дейността й; 
- извършва потвърдителни и арбитражни изследвания, изготвя експертни становища и оказва консултативна помощ в съответствие с компетенциите си;
- участва в национални и международни експертни комитети, работни групи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с дейността й; 
- изготвя методически указания и инструкции, свързани с дейността й;
- всяка национална референтна лаборатория в структурата на ЦЛВСЕЕ извършва дейности и упражнява контрол съгласно чл. 101, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625.
 

 

Директор на лабораторията: доц. д-р Тодорка Янковска - Стефанова, двм