Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBBG1
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBB82

Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 30.08.2022

 

Функции на дирекция „Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции“: 

 

 • планира, координира и осъществява дейности за осигуряване на прозрачност и публичност на БАБХ в областта на достъпа до информация за медиите, гражданите и юридическите лица, отразяване на публични събития и публичното представяне на дейността на ръководството и служителите в БАБХ;
 • организира публичните изяви на служителите от агенцията;
 • координира връзките и взаимоотношенията с физически лица, юридически лица, ведомства и професионалните организации, имащи отношение към дейността на агенцията, както и между служителите в агенцията;
 • осъществява транспортното обслужване на администрацията на агенцията;
 • организира и осъществява ръководство при издаването на научнопопулярното списание "Ветеринарна сбирка" и информационния бюлетин, свързан с дейността на агенцията;
 • организира и координира подготовката, възлагането, управлението, наблюдението, отчитането и въвеждането в експлоатация на новостроящи се обекти, реконструкция и основен ремонт на съществуващи обекти, свързани с осъществяваната дейност на агенцията;
 • участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за проектиране, изграждане, реконструкция и основен ремонт на обекти, свързани с осъществяваната дейност на агенцията;
 • проучва, подготвя, организира и контролира инвеститорската дейност за изграждане на обекти, свързани с функциите на агенцията;
 • осъществява контрол по изпълнението на обектите, изготвя доклади и ежемесечни отчети и ги представя на изпълнителния директор на агенцията;
 • разработва мерки и прави анализи, свързани с провеждането на инвестиционната политика на агенцията.
 • осигурява техническото обслужване на изпълнителния директор, заместник изпълнителните директори и главния секретар;
 • координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари и дискусии с участието на ръководството на БАБХ;
 • отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в БАБХ;
 • осъществява преглед и анализ на публикациите в медиите, свързани с дейността на БАБХ;
 • организира проучването на общественото мнение и провеждането на информационни кампании, свързани с дейността на БАБХ;
 • изготвя анализи и доклади, свързани с постъпилите запитвания и препоръки;
 • организира подготовката и разпространението на информационни материали за повишаване осведомеността на обществото за популяризиране на дейността на БАБХ;
 • изготвя проекти на вътрешноведомствени актове на БАБХ в областта на информационно-аналитичната дейност;
 • предлага мерки за подобряване на работните процеси по предоставянето на административни услуги от БАБХ;
 • оказва методическа помощ на ОДБХ при осъществяване, прилагане стандартите и спазване на вътрешните правила за реда и организацията на административно обслужване на физическите и юридическите лица;
 • осъществява методическа дейност по предоставяне и обмен на информация във връзка с административното обслужване в агенцията;
 • участва в изготвянето и изпълнението на споразумения с областни управи, общини и ведомства за съвместна дейност при административното обслужване на физически и юридически лица;
 • проучва нагласите на заинтересованите страни в административното обслужване и съставя годишен доклад за удовлетвореността на потребителите.

 

Директор на дирекцията: Анжела Крумова