Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4U02
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4UG0

Дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 13.08.2022

 

Функции на Дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“:

 

- методически ръководи, контролира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по осъществяване на контрола по: спазване на изискванията на законодателството, свързано с качество и безопасност на фуражите, регистрация и одобряване на обекти за производство, съхранение и търговия, хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследяване на фуражите, прилагането на мерките при наличие на нежелани субстанции и продукти във фуражите, прилагане на изискванията относно производството, съхранението, транспортирането, пускането на пазара, рекламата, употребата на фуражи и тяхното етикетиране, продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, използвани като фуражи, суровини, компоненти и съставки за тяхното производство, междинните предприятия за съхранение и предприятията за преработка на странични животински продукти, регистрирани по чл. 229 и 229а от ЗВД;
- участва в единното звено за контакт и обменя информация в Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики и/или на опасност за здравето на хората и животните, която/които произтича/произтичат от фуражи, странични животински продукти и продукти, получени от тях и чрез RASFF;
- води национални списъци на одобрени и регистрирани обекти в съответствие с чл. 15а, ал. 1, чл. 17, ал. 3, чл. 17е, ал. 2, чл. 20, ал. 3 и чл. 55в, ал. 4 от Закона за фуражите и чл. 18, ал. 3 от Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол върху фуражите (ДВ, бр. 84 от 2006 г.);
- води национален публичен регистър на обектите за обезвреждане и преработване на странични животински продукти в съответствие с чл. 7, ал. 3, т. 6 от ЗВД;
- води национален публичен регистър на търговците на странични животински продукти и продукти, получени от тях, в съответствие с чл. 7, ал. 3, т. 4 от ЗВД;
- води национален публичен регистър на транспортните средства, с които се превозват странични животински продукти и продукти, получени от тях, в съответствие с чл. 7, ал. 3, т. 18 от ЗВД;
- изготвя указания по изпълнението на Годишния план за контрол на фуражите;
- изготвя процедури по изпълнението на Годишния план за контрол на страничните животински продукти и продуктите, получени от тях;
- обобщава и анализира данните за произведените количества фуражи, от извършените проверки и резултатите от изследваните проби за целите на официалния контрол на фуражите;
- изготвя, актуализира и поддържа Националния оперативен план за действие при кризи, произтичащи от фуражи, и го представя на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване;
- методически ръководи, координира и контролира дейността по: контролна система странични животински продукти (СЖП) и трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) на ниво Централно управление на БАБХ със съответните специализирани дирекции,  получените от животновъдни обекти странични животински продукти и насочването им за обезвреждане;
- разработва процедури и/или инструкции съгласно чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 и документи за осигуряване прилагането на законодателството за ТСЕ и за СЖП и за извършването на официалния контрол;
- организира и координира извършването на разследващи проверки между ОДБХ и ЦУ на БАБХ в случай на съмнение или установено заболяване на спонгиформна енцефалопатия при говедата (СЕГ) или скрейпи;
- извършва проверка на адекватността на методите за вземане на проби и на лабораторните анализи на пробите, взети за целите на официалния контрол в направление СЖП и ТСЕ;
- част е от звеното за контакт на мрежата TRACES, при необходимост извършва проследяване на пратките с фуражи, СЖП и продукти, получени от тях, по системата и приключването на същите от ОДБХ;
- организира и координира извършването на разследващи проверки между ОДБХ и ЦУ на БАБХ в случай на съмнение за измамни търговски практики със СЖП и продукти, получени от тях;
- извършва внезапни проверки на извършвания официален контрол от ОДБХ на обектите, регистрирани по чл. 259 и 259а от ЗВД, по чл. 229 от ЗВД, по чл. 229а от ЗВД; транспортните средства за превоз на странични животински продукти и продукти, получени от тях, регистрирани по чл. 246 от ЗВД;
- извършва внезапни проверки на извършвания контрол от ОДБХ, на дейностите и тяхното отчитане по събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на СЖП;
- обобщава приетата и проверена от ОДБХ информация за изпълнението на сключените договори и изготвя обобщен отчет, който представя в Държавен фонд "Земеделие"; изготвя по образец заявлението за изплащане на финансови средства към изпълнителите на услугите по събиране, транспортиране, съхраняване и унищожаване на мъртви животни, по държавна помощ "Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни";
- изготвя доклади с резултати от проведен контрол и за изпълнението на национален план за осъществяване на контрол за борбата и ликвидирането на СЕГ;
- участва в изготвянето на многогодишния план за контрол на Република България и в изготвянето на годишните доклади за изпълнението му;
- участва в работата на работните групи към ЕК по въпросите за ТСЕ и за СЖП, както и в заседанията на работните групи на Съвета на ЕС и изготвя указания и позиции, свързани с дейността по отношение на СЖП и ТСЕ;
- участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите на СЖП и ТСЕ;
- участва в разработването на програми за специализирани обучения, свързани с дейността по контролна система СЖП и ТСЕ;
- участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
- изготвя или участва в изготвянето на становища по проекти на нормативни актове, представени за съгласуване от други ведомства;
- извършва проверки по сигнали за нарушения на законодателството, свързано с дейността на дирекцията;
- участва в работата на Постоянния комитет в секциите по здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и хранене на животните, на работните групи към ЕК, както и в заседанията на работните групи на Съвета на ЕС и изготвя указания и позиции, свързани с дейността на дирекцията;
- участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите от компетентността на дирекцията;
- изготвя и/или участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с дейността й; изготвя становища при съгласуване на проекти на нормативни актове;
- изготвя и/или участва в изготвянето на проекти на становища, инструкции и образци на документи, свързани с осъществяването на дейността й;
- изготвя становища по позиции, представени в Работна група 7 "Земеделие" към Министерството на земеделието, храните и горите и в други работни групи, посочени в приложение № 3 към Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 35 от 2007 г.);
- участва в извършване на проверки в обекти съгласно компетенциите й;
- участва в: разработването на програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, организира провеждането на обученията на инспекторите по контрола на фуражите и поддържа архив на обученията, обучения, организирани от ЕК, в срещи и обучения с членове на националните асоциации на производители и оператори, чиято дейност е свързана с компетенциите на дирекцията, изготвянето на МНПК, като предоставя данни на МЗХГ за изпълнението му и го контролира в частта, свързана с функциите й, изготвянето на проекти на съобщения до средствата за масово осведомяване с информация за дейността на дирекцията;
- организира събирането, обработването и отчитането на информацията от ОДБХ и от обектите с епизоотично значение, свързана с контрола на фуражите и страничните животински продукти;
- извършва самостоятелно или съвместно с други органи проверки, свързани със страничните животински продукти и безопасността и качеството на фуражите, и извършвания контрол в обектите за производство, съхранение, търговия и изхранване с фуражи;
- координира дейността с МЗХГ, с другите компетентни органи и ведомства и с браншовите организации по отношение на качеството и безопасността на фуражите;
- анализира информацията, получена при осъществяване правомощията на дирекцията, и предлага промени в програмите, стратегиите и образците на документи съгласно компетенциите на дирекцията.

 

Директор на дирекцията: д-р Иван Генчев