Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBB90
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBB93

Главна дирекция "Верификация на официалния контрол"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 07.09.2023

 

Функции на Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“:

 

- подпомага изпълнителния директор при изпълнението на държавната политика, свързана с функциите на агенцията;
- ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ;
- координира действията между другите държавни органи за ограничаване и ликвидиране на зоонози, особено опасни инфекции и други кризисни ситуации, свързани с риск за човешкото здраве, по цялата хранителна верига;
- координира и контролира дейностите за осигуряване на необходимите вещества и материали за вземане на проби, изпитване, почистване, дезинфекция, обеззаразяване, лечение на животни и унищожаване на трупове на животни при кризисни ситуации;
-  организира и координира действията на БАБХ за ограничаване последиците от кризи;
-  извършва проверки на ОДБХ в съответствие с компетентността й и при установяване на нарушения предлага на изпълнителния директор на агенцията мерки за отстраняването им;
- верифицира ефективността на официалния контрол, осъществен от ОДБХ, по утвърдени процедури и ежегодни програми в съответствие с чл. 12, параграфи 1, 2 и параграф 3, букви "а" и "б" от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета, и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95, 7.04.2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/625), съвместно с експерти от специализираната администрация и специализираните структури на БАБХ;
- извършва проверки на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служителите от ОДБХ;
- при осъществяване на контрол на дейността на ОДБХ предлага за участие в комисиите експерти от ЦУ на БАБХ, специализираните структури на БАБХ и/или служители на ОДБХ съвместно с директорите на съответните дирекции в Централното управление на БАБХ;
- организира и извършва одити на официалния контрол, осъществяван от агенцията, съгласно изискванията на чл. 6 от Регламент (ЕС) 2017/625;
- разработва образци на документи, свързани с одитния процес;
- изготвя на базата на оценка на риска многогодишна програма за провеждане на одити на официалния контрол в агенцията за период, който не надвишава пет години, поддържа, актуализира и осигурява изпълнението на програмата;
- изготвя и предоставя на изпълнителния директор ежегоден доклад за изпълнението на програмата по т. 18 с изводи и заключения от извършените одити от предходната година и анализ на постигането на целите;
- изготвя и поддържа списък с одиторите и техническите експерти в агенцията;
- организира и участва в осъществяването на одитите на официалния контрол от петгодишната програма и осигурява извършването им в съответствие с утвърдените от изпълнителния директор процедури;
- осъществява последващи действия след извършените одити и проследява изпълнението на планираните превантивни и корективни мерки;
- участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план (ЕМНКП), предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с функциите й;
- участва в експертни комисии, съвети и работни групи в страната и в чужбина по въпроси, свързани с дейността й;
- участва при изработването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове и образци на документи, свързани с дейността на дирекцията;
- обменя информация чрез Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случаи на измами с храни.

 

Главен директор на дирекция: и.ф. д-р Росен Баев