Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBJH0
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBJH3

Дирекция "Правна"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 10.10.2022

 

Функции на дирекция „Правна“:

 

 • оказва правно съдействие на администрацията за законосъобразно осъществяване на нейните функции;
 • участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
 • изготвя или участва в изготвянето на становища по проекти на нормативни актове, представени за съгласуване от други ведомства;
 • изготвя становища относно прилагането на нормативните актове;
 • разработва или участва в разработването на вътрешни правила, свързани с дейността на агенцията;
 • изготвя, участва в изготвянето или съгласува за законосъобразност проекти на административни актове, издавани от изпълнителния директор или от определени от него служители, и проекти на договори, страна по които е агенцията;
 • изготвя, участва в изготвянето или съгласува за законосъобразност проекти на инструкции, указания и становища;
 • участва във вътрешни и междуведомствени работни групи по въпроси с правен характер, свързани с дейността на агенцията, извън случаите по т. 2;
 • участва в подготовката на актове и в решаването на правни проблеми, свързани с международната дейност на агенцията;
 • разработва становища по въпроси, възникнали при изпълнението на договори, страна по които е агенцията; 
 • осъществява процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи по правни спорове, по които страна е агенцията;
 • изготвя или съгласува изготвените отговори по постъпилите в агенцията предложения, жалби, сигнали и молби от граждани и организации с изключение на постъпилите в специализираните структури и ОДБХ;
 • оказва правно съдействие на изпълнителния директор за законосъобразно изпълнение на неговите правомощия;
 • оказва правно съдействие при издаване на наказателни постановления от изпълнителния директор и дава указания на директорите на ОДБХ, свързани с осъществяването на административнонаказателната дейност на агенцията;
 • участва в изготвянето и съгласува документации за провеждане на конкурси за назначаване на държавните служители в агенцията;
 • организира и изпълнява дейността по възлагане на обществените поръчки;
 • разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
 • отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;
 • съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
 • участва в комисиите за провеждане на обществени поръчки;
 • организира подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки;
 • изготвя и съгласува документации за търгове, провеждани от агенцията;
 • участва в проверки на дейността на ОДБХ и специализираните структури на агенцията;
 • участва в изготвянето на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на мотивирано становище за наличието на информацията и нейния характер от съответната дирекция в ЦУ на БАБХ, с дейността на която е свързано искането за достъп до обществена информация;
 • води регистри на: съдебните дела, по които страна е агенцията; обществени поръчки, проведени от агенцията; сключените договори;
 • предлага предприемане на действия и изготвя становища по управление и ползване на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на ЦУ на БАБХ;
 • организира и провежда процедури по Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на БАБХ;
 • води регистър на отдадените под наем имоти – държавна собственост, предоставени за управление на ЦУ на БАБХ, и съставя досиета на имотите, отдадени под наем;
 • съхранява документациите по проведените в ЦУ на БАБХ търгове и сключените договори за наем;
 • подготвя кореспонденцията с министъра на земеделието, храните и горите и с поделенията на БАБХ във връзка с исканията за отдаване под наем, за ползване и управление на имоти;
 • подпомага от правна страна дейността на агенцията по отношение на проекти, по които БАБХ кандидатства.

 

Директор на дирекцията: Анита Пашова