Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDREM5
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDREE6

Централна лаборатория по карантина на растенията

Дата на публикуване: 15.08.2022
Последна актуализация: 15.08.2022

 

Функции на Централната лаборатория по карантина на растенията:


- извършва фитосанитарна лабораторна експертиза на растения, растителни продукти и хранителни среди, окончателна диагностика и идентификация на вредители;
- проучва вредители и изготвя становище за техния статус в страната и рисковете за разпространението им;
- изготвя, поддържа и разпространява референтни материали за вредители;
- участва в разработването, валидирането и стандартизацията на международни диагностични протоколи за вредители;
- участва в национални и международни междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност и организира такива на национално ниво;
- методически ръководи, обучава и контролира дейността на диагностичните лаборатории по растително здраве в системата на агенцията;
- участва в разработването на методически указания, инструкции, мониторингови програми и информационни материали за карантинни вредители и обучава фитосанитарните инспектори;
- методически ръководи и контролира фитосанитарните прегледи и обследвания; вземането и съхранението на проби с цел надеждна диагностика, локализиране и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;
- разработва и участва в национални и международни проекти и работни групи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с дейността й;
- методически ръководи и контролира дейността по лабораторните анализи на посевния и посадъчния материал за установяване на здравното му състояние;
- извършва арбитражни лабораторни анализи и издава необходимите документи;
- участва в извършването на проверки в одобрените лаборатории по Закона за посевния и посадъчния материал за съответствието им с нормативноустановените изисквания;
- изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с лабораторно-диагностичната дейност в съответствие с компетенциите си;
- всяка национална референтна лаборатория в структурата на ЦЛКР извършва дейности и упражнява контрол съгласно чл. 101, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625.
 

Директор на лабораторията: Марияна Лагинова