Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFK297
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFK2P3

Контрол на фуражи и странични животински продукти

Дата на публикуване: 12.08.2022
Последна актуализация: 24.08.2022

 

 

Дирекцията методически ръководи, контролира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по осъществяване на контрола на:

- безопасността и качеството на фуражите; и

- страничните животински продукти

Поддържа национални регистри и разработва образци на документи, процедури за контрол в съответсвие с дейността си.

Дирекцията участва в разработването на нормативни актове, свързани с дейността на Българска агенция по безопасност на храните в сектора на фуражите и контрола на страничните животински продукти.

Участва в разработването на критерии за оценяване на риска и контролира правилното им прилагане. Изготвя, актуализира и поддържа Националния оперативен план за действие при кризи, произтичащи от фуражи, и го представя на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване.

Участва в изготвянето на Единния многогодишен национален план за контрол за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията съгласно изисквания на чл. 109-113 от Регламент (ЕС) 2017/625 (ЕМНКП), предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с функциите й.

Участва в работните групи към Съвета на ЕС в конфигурацията му „Селско стопанство и рибарство“ и към Европейската комисия (ЕК) по въпросите от компетентността на дирекцията, в Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, секция „Хранене на животните“ и в работните групи към ЕК по въпроси свързани с безопасността на фуражите и страничните животнски продукти и изготвя указания и позиции, свързани с дейността й.

Изпълнява функциите на компетентно звено за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), Системата за административна помощ и сътрудничество и Мрежата за измами с храни в частта свързана с фуражите и страничните животински продукти

При необходимост извършва съвместно с други компетентни органи или самостоятелно проверки за безопасността на фуражите и страничните животински продукти.