Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF41G5
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4186

Дирекция "Граничен контрол"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 12.09.2023

 

Функции на Дирекция „Граничен контрол“:

 

- координира дейностите по изпълнение на поети от Република България задължения по конвенции, споразумения и други документи, свързани с граничния контрол по безопасност на хранителната верига;
- осъществява взаимодействие с другите органи от задължителния граничен контрол на регионално и национално равнище;
- участва в работната група към Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, в работни групи с представители на ведомствата, които извършват задължителния граничен контрол, и в работни групи, срещи, семинари, конференции, проекти и други мероприятия в страната и в чужбина, свързани с граничния контрол;
- изготвя предложения до изпълнителния директор във връзка с реконструкция и ремонт на сградите, съоръженията и оборудването на граничните контролни пунктове;
- участва в изготвянето на многогодишни национални планове за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и растително здраве (МНПК), предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с граничния контрол;
- участва съвместно с други дирекции от специализираната администрация и специализираните структури към БАБХ в изготвянето и координира изпълнението на: Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход; Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход;
- участва в разработването на програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, и организира провеждането на обученията на инспекторите, осъществяващи граничния контрол;
- участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите от компетентността на дирекцията;
- участва в заседания на работни групи, постоянни комитети и срещи към национални и международни институции, Съвета на Европа, Съвета на ЕС и Европейската комисия, свързани с дейността й;
- обменя информация чрез системата за управление на информацията относно официалния контрол – IMSOC: част е от звеното за контакт на мрежата TRACES и мрежата EUROPHYT; участва в единното звено за контакт и обменя информация в Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики и/или на опасност за здравето на хората и животните, която/които произтича/произтичат от пратки от трети страни;
- разработва и прилага стандартни оперативни процедури за извършване на официален контрол съгласно чл. 12, ал. 1 от Регламент 625/2017;
- разработва и прилага стандартна оперативна процедура за проверка на извършвания официален контрол съгласно чл. 12, ал. 2 от Регламент 625/2017;
- извършва проверки на граничните контролни пунктове/контролни пунктове относно ефективността на извършвания официален контрол;
- изготвя или участва съвместно с други дирекции от специализираната администрация и специализираните структури към БАБХ в изготвянето на нормативни актове, свързани с дейността й;
- изготвя и/или участва в изготвянето на становища, инструкции и образци на документи, свързани с осъществяването на дейността й;
- изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с дейността й;
- предоставя информация на физически и юридически лица по въпроси, касаещи изискванията и условията за въвеждане на животни и стоки, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове/контролни пунктове;
- извършва дейности по информиране на преминаващите през ГКПП пътници за изискванията към храните и продуктите от животински и растителен произход, съдържащи се в личния им багаж;
- изготвя становища по заявленията за издаване на разрешителни за изнасяне на животни и зародишни продукти.

 

Директор на дирекцията: д-р Евгени Макавеев