Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBJJ2
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBJB0

Дирекция "Човешки ресурси, обучение и квалификация"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 16.05.2023

 

Дейности на дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация“:

 

 • методически ръководи и координира дейността на специализираните структури и ОДБХ, свързана с човешките ресурси;
 • съгласува типовите длъжностни характеристики на служителите в агенцията, които се утвърждават от главния секретар;
 • изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в ЦУ на агенцията;
 • изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на служителите в ЦУ на агенцията;
 • дава указания на дирекциите в ЦУ на БАБХ по прилагането на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (ДВ, бр. 49 от 2012 г.);
 • участва в разработването на програми за първоначално обучение на новоназначени служители на агенцията;
 • изготвя обобщени програми, организира и координира провеждането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на служителите на агенцията;
 • координира обучението на служителите от агенцията, организирано от ЕК след съгласуване със заместник изпълнителните директори на БАБХ и главния директор на Главна дирекция "Верификация на официалния контрол", както и други обучения с международно участие;
 • координира провеждането на обученията с международно участие;
 • осъществява взаимодействие с висшите училища и други организации във връзка с провеждането на практическо обучение на студенти в агенцията;
 • координира поддържането на база данни за проведените обучения за професионално и служебно развитие на служителите в агенцията;
 • поддържа база данни за подадените и издадените документи за признаване на професионалната квалификация за професиите ветеринарен лекар и ветеринарен техник;
 • обменя информация по Информационната система за вътрешния пазар (IMI) на Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на ЕК и организира дейностите в БАБХ, свързани с признаване на професионалната квалификация на регулирани професии "ветеринарен лекар" и "ветеринарен техник" на територията на други държави членки, трети страни и Република България;
 • разработва образци на документи, свързани с дейността й;
 • подпомага осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, като провежда начален, периодичен и извънреден инструктаж на служителите на ЦУ на БАБХ.

 

Директор на дирекцията: Весела Дукова

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

 

Вътрешни правила за условията и реда за признаване на професионална квалификация за професията „ветеринарен лекар“, придобита в други държави – членки на ЕС или в трети страни, с цел достъп и упражняване на професията в Република България

 

Вътрешни правила за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация за професията „ветеринарен лекар“ и „ветеринарен техник“ на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на професията на територията на друга държава членка на ЕС и трети страни

 

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно