Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4UJ6
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4UB4

Дирекция "Лабораторен контрол"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 13.08.2022

 

Функции на Дирекция „Лабораторен контрол“:

 

- координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравеопазването на животните, растенията, суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, фуражите, ГМО, продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;
- събира, обобщава и анализира информация относно извършването на лабораторно-диагностична дейност в системата на агенцията;
- участва в разработването на програми за обучение и повишаване квалификацията на лабораторните специалисти от агенцията;
- води регистър на лабораториите съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗВД, свързани с дейностите на агенцията;
- разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол, осъществяван от БАБХ;
- участва в проверки на лабораториите от системата на агенцията;
- участва в изготвянето на Държавната профилактична програма и на програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и координира изпълнението им в частта лабораторно-диагностични изследвания;
- участва в изготвянето на МНПК;
- координира и организира провеждането на междулабораторни сравнителни изпитвания за пригодност и ринг тестове на лабораториите, свързани с дейността на агенцията, и референтните лаборатории на ЕС;
- подпомага лабораториите в подготовката им за акредитация, преакредитация и разширяване обхвата на акредитацията им;
- участва в изработването на проекти на нормативни актове и образци на документи, свързани с дейността й;
- изготвя становища и отговори на постъпили в агенцията запитвания, свързани с дейността й;
- участва в експертни комисии, съвети и работни групи в страната и в чужбина по въпроси, свързани с лабораторните дейности в агенцията;
- участва в разработването и поддържането на системите за управление на качеството в агенцията в съответствие с изискванията на Международната организация по стандартизация (ISO);
- изготвя проекти на заповеди, процедури и други документи, свързани с дейността й;
- участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти;
- участва в обучения по отношение на методите за контрол на качествените характеристики съгласно изискванията на национални стандарти, технологични документации, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, както и тяхното спазване;
- осъществява контрол по спазване на изискванията на наредбата по чл. 7, ал. 4 от Закона за храните;
- осъществява контрол относно генетичномодифицирани храни;
- планира и разпределя доставките на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства за извършване на лабораторно-диагностичните изследвания, необходими за изпълнение на програмата по чл. 118, ал. 1 от ЗВД;
- съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ изготвя и координира изпълнението на програми за контрол: Програма за мониторинг и докладване на антимикробиална резистентност на зоонози и коменсални бактерии в Република България; Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни; Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход; Национална програма за контрол на храни и материали и предмети за контакт с храни за добавки, химични и микробиологични замърсители и контрол на храни, обработени с йонизиращи лъчения;
- изготвя и координира изпълнението на: Национална програма за контрол на генетично модифицирани храни; Национална програма за контрол на качествените характеристики на храни.

 

Директор на дирекцията: д-р Любка Лазарова