Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDB3D6
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDB3N3

Главен секретар

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 18.10.2022

и.ф. д-р Ивайла Давидова

 

Главният секретар на БАБХ координира и контролира дейността на: дирекция "Финансово-стопанска дейност" при ЦУ на БАБХ, дирекция "Правна" при ЦУ на БАБХ, дирекция "Човешки ресурси, обучения и квалификация" при ЦУ на БАБХ, дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции" при ЦУ на БАБХ.

 

Главният секретар:


1. Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на агенцията за законосъобразно осъществяване на нейните функции.
2. Създава условия за ефективна работа на служителите на агенцията.
3. Упражнява контрол за спазване на сроковете за приключване на образуваните в администрацията преписки.
4. Контролира и отговаря за документооборота и другите носители на информация, за съхраняването на документите и опазването на служебната тайна.
5. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията или овластява за това директорите на специализираните структури и ОДБХ.
6. Отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на агенцията за състоянието на администрацията.
7. Предлага мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушения от служители на агенцията, както и за предотвратяване на негативни последици от такива нарушения.
8. Контролира въвеждането и функционирането на информационни и автоматизирани системи в дейността на агенцията.
9. Организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.