Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7
Изпълнителен директор Заместник изпълнителни директори

Ръководство

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 13.08.2022

 

Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието.

 

При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от трима заместник изпълнителни директори. Те се назначават и освобождават от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието, а изпълнителният директор със заповед делегира правомощията им.

 

Административното ръководство на администрацията на агенцията се осъществява от главен секретар, който координира и контролира дейността на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законосъобразните разпореждания на изпълнителния директор.