Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBQA7
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBQ66
Здравеопазване и хуманно отношение към животните Контрол на храните Продукти за растителна защита, торове и контрол Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци Граничен контрол Лабораторен контрол Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства Контрол на фуражи и странични животински продукти Главна дирекция Верификация на официалния контрол Проекти Сурово мляко

Дейности

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 22.08.2022

 

Българската агенция по безопасност на храните е компетентният държавен орган за официален контрол по отношение на качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига.

 

Официалният контрол се осъществява върху:
1. фитосанитарната дейност;
2. продуктите за растителна защита, торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати;
3. ветеринарномедицинската дейност, идентификацията, здравеопазването и хуманното отношение към животните;
4. ветеринарномедицинските продукти (ВМП);
5. дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;
6. суровините и храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
7. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, и продуктите, получени от тях;
8. фуражите;
9. генетично модифицираните организми (ГМО), продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;
10. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, добавки в храни, ензими и ароматизанти;
11. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз;
12. качеството на зърното.


Българската агенция по безопасност на храните извършва и:
1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с международни, европейски и национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен държавен орган, и технологични документации;
2. лабораторно-диагностична, референтна и научноизследователска дейност;
3. управление и комуникация на риска;
4. обучение и квалификация.