Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4EM6
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4EE4

Дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 13.08.2022

 

Функции на Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“:

 

- участва в разработването на проекти на нормативни актове, регламентиращи разрешаването на продукти за растителна защита и торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати; 
- организира и контролира дейността по разрешаването на продукти за растителна защита и регистрацията на торове; 
- прави предложения за изменяне и отнемане на разрешенията за пускане на пазара на ПРЗ и удостоверенията за регистрация на торове; 
- координира възложените от БАБХ оценки на торове съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига и съхранява досиетата и удостоверенията на заявените за регистрация и на регистрираните торове за пускане на пазара и за употреба; 
- ръководи и координира изпитванията на неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел;
- ръководи и контролира - биологичното изпитване за ефикасност на продуктите за растителна защита в базите на агенцията и в одобрените бази на физически и юридически лица съгласно принципите на Добрата експериментална практика; изпитванията за остатъчни количества от продукти за растителна защита в одобрените бази на физически и юридически лица;
- извършва оценка на съответствието на продуктите за растителна защита с показателите, одобрени при разрешаването им, и на торовете с показателите, одобрени при тяхната регистрация; 
- създава и актуализира публични регистри съгласно чл. 6 от Закона за защита на растенията; 
- организира и координира работата на Съвета по продукти за растителна защита и Експертната комисия за разрешаване на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати; 
- участва в работни групи към Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, секции "Продукти за растителна защита" към Съвета на ЕС и в международни мероприятия; 
- осъществява взаимодействие с други контролни органи, браншови и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й;
- методически ръководи и координира дейността на ОДБХ при осъществяване на контрола: при производството, пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати; върху употребата на продукти за растителна защита при първичното производство на земеделски култури, предназначени за храна или фураж, за спазване на общите принципи за интегрирано управление на вредителите и добрата растителнозащитна практика, на интегрираното производство на растения и растителни продукти и специализираните растителнозащитни услуги; върху общите хигиенни разпоредби при първичното производство на суровини, продукти и храни от неживотински произход съгласно Приложение 1, част А от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните, включително вземане на проби за замърсители и остатъци от пестициди; на генетично модифицирани висши растения; относно спазването на нормативната уредба за опазване на пчелите от отравяне;
- изготвя и актуализира образци на документи, разработва процедури, свързани с контролната дейност върху продуктите за растителна защита и торовете; 
- изготвя национални планове и програми за осъществяване на контрол върху продуктите за растителна защита и торовете на територията на страната; 
- изготвя справки, становища, доклади, информации и отчети, свързани с контрола върху продуктите за растителна защита и торовете; 
- изготвя Годишен доклад на Република България за обхвата и резултатите от контрола върху продуктите за растителна защита до ЕК съгласно чл. 68 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; 
- участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план (ЕМНКП) на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията съобразно компетенциите си; 
- извършва проверки на дейността на ОДБХ съобразно компетенциите си;
- координира и контролира изпълнението на мерките от Националния план за действие на Република България за устойчива употреба на пестициди, който се приема с решение на Министерския съвет;
- извършва преглед и подготвя за утвърждаване от изпълнителния директор на БАБХ програми на висши училища и институции за провеждане на обучение на професионални потребители на ПРЗ от професионална категория на употреба за получаване на сертификат по чл. 83 ЗЗР; 
- изготвя разрешения за оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места чрез употребата им в земеделието;
-. разработва програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, организира и провежда обучение на инспекторите от ОДБХ, осъществяващи дейностите по контрола върху продуктите за растителна защита и торовете; 
- участва в изготвянето на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход;
- разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол;
- изготвя съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ програмата за контрол на остатъци от пестициди.

 

Директор на дирекцията: Добринка Павлова