Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBJ01
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBJG2

Финансов контрольор

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 13.08.2022

 

Финансовият контрольор е пряко подчинен на изпълнителния директор на агенцията и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.