Z6_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M1OM0
Z7_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M1O12

Профил на купувача

Дата на публикуване: 13.10.2021
Последна актуализация: 23.11.2022

Линк към Профила на купувача на БАБХ в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" - ЦАИС ЕОП

Обществена поръчка номер 02378-2017-0008 с предмет „Събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 275, ал. 4, т. 1 и т. 3  от Закона за ветеринарномедицинската дейност, включваща 4 /четири/ позиции“

Папка 1

Папка 2

Папка 3

 

Обществена поръчка номер 02378-2019-0004 с предмет „Доставка на ваксини и диагностикуми за изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, за периода 2019 – 2021“

Папка 1

Папка 2

Папка 3