Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4UH4
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4UH7

Дирекция „Контрол на храните“

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 13.09.2022

 

Функции на Дирекция „Контрол на храните“:

 

- методически ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ по осъществяване контрол на: безопасността и качеството на храните, както и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, добавки в храните, ензими и ароматизанти, хранителни добавки; хуманното отношение към животните по време на клане; правомерната употреба на наименования, символи и означения на храни със защитени географски наименования, храни с традиционно специфичен характер и етикетиране и представяне на биохрани в търговската мрежа, съобразно нейните компетенции;
- поддържа национални регистри съгласно изискванията на чл. 24 от Закона за храните (ЗХ), национални списъци и база данни за служебно ползване;
- събира, обработва и анализира информация, свързана с безопасността, качеството и контрола на суровините, храните, материали и предмети, предназначена за контакт с храни;
- изготвя отчети, справки и становища по въпроси, свързани с безопасността, качеството и контрола на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
- осъществява взаимодействие с държавни органи и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й;
- участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на контрола за безопасност и качество на суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
- при необходимост извършва самостоятелно или съвместно с други органи надзор, проверки и инспекции, свързани с безопасността, качеството и контрола на храните в обектите за производство, съхранение и търговия с храни;
- изготвя и участва в изготвянето на образци на документи, процедури, въпросници, наръчници, указания и инструкции за осъществяване на проверки, инспекции, одити на НАССР в областта на безопасността на храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, хранителните добавки;
- участва в изготвянето съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализираните структури към БАБХ на МНПК и на Годишния доклад за изпълнението на плана;
- изготвя и контролира изпълнението на оперативни планове за действие при непредвидени случаи, като определя мерките, които да се изпълнят незабавно, при сериозен риск за здравето на хората или животните;
- участва в единното звено за контакт и обменя информация в Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики и/или на опасност за здравето на хората и животните, която/които произтича/произтичат от храни, добавки в храните, хранителни добавки и материали и предмети, предназначени за контакт с храни; 
- оказва методическа помощ, координира и контролира дейността на регионалните звена за контакт при отдели "Контрол на храните" при ОДБХ по осъществяване дейностите по Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи (RASFF);
- част е от звеното за контакт на мрежата TRACES, извършва проследяване на пратките с храни по системата и приключването на същите от ОДБХ; 
- предоставя данни на МЗХГ за обмен на информация в Мрежата за предупреждение и сътрудничество съобразно компетенциите си;
- изготвя доклади с резултати от проведен контрол и за изпълнението на национален план за осъществяване на контрол за безопасността на храните;
- участва в експертни комисии, съвети и работни групи в страната и в чужбина по въпроси, свързани с дейността й;
- участва в разработването и изготвя програми за обучение по качество и безопасност на храните и организирането на периодични обучения на инспекторите, които осъществяват контрол на храните, участва в обучения на национално и международно ниво;
- изготвя становища по съгласуване на образци на документи, свързани с износ на храни;
- участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти за храни и поддържа база данни на производителите на храни по стандарти;
- участва в разработването и контролира изпълнението и отчитането на програми за контрол, свързани с безопасността на храните;
- извършва проверки на дейността на ОДБХ съобразно компетенциите си; 
- методически ръководи и координира дейността на ОДБХ при планиране и осъществяване контрола на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, използвани като храна, суровини, компоненти и съставки за тяхното производство, и на храни, произведени по национални стандарти и по стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган; 
- организира и участва в извършването на оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и на стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган;
- дава становища по документацията за оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и на стандарти, разработени от браншови организации;
- разработва програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, и организира провеждането на обученията на инспекторите, осъществяващи контрол на храните;
- участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите от компетентността на дирекцията;
- организира и осъществява контрол на електронната търговия с храни, добавки в храните, хранителни добавки и материали и предмети, предназначени за контакт с храни, съобразно действащото законодателство и като част от компетентното звено за контакт в Мрежата за предупреждение и сътрудничество, взаимодейства с други държавни служби и ведомства, като уведомява за това националното звено за контакт в МЗХГ;
- осъществява взаимодействие с държавни органи и неправителствени организации по въпроси, свързани със загубите и разхищенията на храни.

 

Директор на дирекцията: д-р Любомир Кулински