Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4JG3
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4J85

Директиви

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 04.08.2023

 

 

Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди

 

Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни

 

Директива 2003/57/ЕО на Комисията от 17 юни 2003 г. за изменение на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни

 

Директива 2003/100/ЕО на Комисията от 31 октомври 2003 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни

 

Директива 2005/8/ЕО на Комисията от 27 януари 2005 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за нежеланите вещества в храни за животни

 

Директива 2005/86/ЕО на Комисията от 5 декември 2005 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежелани вещества в храните за животни по отношение на камфехлор

 

Директива 2005/87/ЕО на Комисията от 5 декември 2005 г. за изменение на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни по отношение на олово, флуор и кадмий

 

Директива 2006/13/ЕО на Комисията от 3 февруари 2006 г. за изменение на приложения I и II от Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежелани вещества в храните на животните, като диоксини и диоксиноподобни PCBs

 

Директива 2006/77/ЕО на Комисията от 29 септември 2006 г. за изменение на приложение I на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на органични хлорни съединения в храните за животни

 

Директива 2008/76/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни

 

Директива 2009/8/ЕО на Комисията от 10 февруари 2009 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи

 

Решение на Комисията от 5 октомври 2009 г. за отмяна на Директива 2009/124/ЕО за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на арсен, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L.


Директива 2009/141/ЕО на Комисията от 23 ноември 2009 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на арсен, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L.

 

Директива 2010/6/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно живак, свободен госипол, нитрити и Mowrah, Bassia, Madhuca

 

Регламент (ЕС) № 574/2011 на Комисията от 16 юни 2011 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за нитрити, меламин, Ambrosia spp и при преминаването на някои кокцидиостатици и хистомоностатици, и за консолидиране на приложения I и II към директивата

 

Регламент (ЕС) № 277/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за изменение на приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници и праговете за диоксини и полихлорирани бифенили

 

Регламент (ЕС) № 744/2012 на Комисията от 16 август 2012 г.nза изменение на приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан, диоксини, Ambrosia spp., диклазурил и лазалоцид А натрий и по отношение на праговете за диоксини

 

Регламент (ЕС) № 107/2013 на Комисията от 5 февруари 2013 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за меламина в консервираната храна за домашни любимци

 

Регламент (ЕС) № 1275/2013 на Комисията от 6 декември 2013 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, кадмий, олово, нитрити, етерично синапено масло и вредни ботанически примеси

 

Регламент (ЕС) 2015/186 на Комисията от 6 февруари 2015 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан и семена от Ambrosia

 

Регламент (ЕС) 2017/2229 на Комисията от 4 декември 2017 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за олово, живак, меламин и декохинат

 

Регламент (ЕС) 2019/1869 на Комисията от 7 ноември 2019 година за изменение и поправка на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на някои нежелани вещества в храните за животни