Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4E47
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4EK5

Дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 13.08.2022

 

Функции на Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“:

 

- методически ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ: в областта на фитосанитарния контрол и задълженията на Република България по Международната конвенция по растителна защита; по наблюдение върху развитието на икономически важни вредители по земеделските култури; по контрола за съответствие на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци с нормативно установените изисквания за качеството;
- разработва проекти на нормативни актове, регламентиращи обществените отношения в областта на фитосанитарния контрол;
- участва в разработването на мониторингови програми за наблюдение на карантинни вредители на територията на страната; 
- изготвя методически указания, инструкции и процедури, свързани с прилагането на фитосанитарното законодателство;
- разработва образци на документи, свързани с дейността й;
- разработва годишни планове и контролира изпълнението на програми за провеждане на фитосанитарен контрол;
- организира и координира система за превенция, контрол и управление при възникване на огнища от карантинни вредители;
- организира, ръководи и контролира мероприятията по ограничаване и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;
- изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с дейността й;
- участва в разработването на програми за обучение на експертите в дирекцията и на инспекторите по растителна защита, осъществяващи фитосанитарен контрол;
- подготвя и/или участва във вътрешни и международни обучения на инспекторите по растителна защита, свързани с изменения на българското законодателство и правото на Европейския съюз, както и по изпълнение на програмите за мониторинг за карантинни вредители;
- участва в обучения, организирани от ЕК, в съвместни срещи и обучения с членове на националните асоциации на производители и оператори на регулирани растения и растителни продукти на национално и регионално ниво; 
- изготвя ежегодни доклади до ЕК за резултатите от проведените мониторингови програми по изпълнение на директиви и решения на ЕК за предприемане на извънредни спешни мерки;
- участва в Постоянния комитет за растенията, животните, храните и фуражите, наричан по-нататък "Постоянния комитет", секция "Растително здраве" към ЕК, в работни групи по растително здраве към Съвета на ЕС и в други международни мероприятия;
- участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и растително здраве (ЕМНКП), предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с фитосанитарния контрол;
- участва в работни групи по въпроси, свързани с фитосанитарния контрол;
- извършва проверки на ОДБХ относно спазването на изискванията на фитосанитарното законодателство при осъществяване на фитосанитарния контрол;
- поддържа национални регистри и списъци, посочени в Закона за защита на растенията или в подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- извършва обмен на информация и анализ чрез Системата за бързо оповестяване за установени огнища от карантинни вредители в страната, задържани такива пратки от внос или пратки с установена зараза при движението им между държавите членки (EUROPHYT);
- изготвя списъка на икономически важните вредители по земеделските култури съобразно административно-териториалното деление на Република България;
- организира и координира изготвянето на списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България;
- на база на информацията от наблюдение върху развитието на икономически важни вредители по земеделските култури, подадена от ОДБХ: обобщава данните от проведените наблюдения и диагностика; анализира тенденциите в появата, разпространението, плътността, развитието и степента на нападение от икономически важните вредители; разработва краткосрочни, средносрочни и годишни прогнози за появата на болестите и неприятелите по земеделските култури в различните агроекологични райони и/или области и за територията на цялата страна; анализира и прогнозира тенденциите за каламитет или епифитотия от икономически важни вредители; изготвя периодичен бюлетин по растителна защита за информиране на земеделските стопани за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове и начини за контрол на икономически важните вредители; изготвя ежемесечна информация и годишен отчет за здравното състояние на земеделските култури и развитието на вредителите;
- прави предложения до изпълнителния директор на агенцията за обявяване на каламитет или епифитотия от икономически важни вредители за определен район, област или за територията на цялата страна; 
- разработва програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, и организира провеждането на обученията на инспекторите по растителна защита за извършване на дейностите по наблюдения, обследвания и диагностика на икономически важните вредители;
- поддържа национален регистър на търговците на пресни плодове и зеленчуци;
- координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравето на растенията;
- разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол;
- участва в единното звено за контакт и обменя информация чрез Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики с качеството на пресните плодове и зеленчуци.

 

Директор на дирекцията: Анна Петрова