Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDB370
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDB3N1

Дирекция "Вътрешен одит"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 15.08.2022

 

Функции на дирекция „Вътрешен одит“:

 

- планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор и специализираното законодателство, свързано с дейността на агенцията;
- осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен на агенцията;
- изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се одобряват и утвърждават от изпълнителния директор;
- изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
- оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор, и дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
- проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
- подпомага и консултира изпълнителния директор по негово искане с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
- докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
- дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
- изготвя и представя на изпълнителния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС; 
- оценява дали насоките на дейност и процедурите на вътрешен контрол, изградени в агенцията и в разпоредителите с бюджет от по-ниска степен в състава на агенцията, са адекватни срещу измами;
- предлага на изпълнителния директор на агенцията план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори;
- организира срещи и дискусии с лица на ръководни длъжности и служители от БАБХ във връзка с изпълнението на одитни ангажименти.