Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96
Декларации по ЗПКОНПИ 2023 Декларации по ЗПКОНПИ 2022 Декларации по ЗПКОНПИ 2021 Декларации по ЗПКОНПИ 2020 Декларации по ЗПКОНПИ 2019 Декларации по ЗПКОНПИ 2018

Антикорупция

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2022

 

Борба с нередностите и измамите

 

Нередност

е всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

 

Подозрениe за измамa

е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, на основание на член К.3 от Договора за Европейския съюз.

 

Конвенция относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности:

Член 1. Общи разпоредби

1. За целите на настоящата конвенция измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности, се състои в:

(а) по отношение на разход всяко умишлено действие или опущение, свързани с:
Използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни заявления или документи, които водят до злоупотреба или незаконно задържане на финансови средства от общия бюджет на Европейските общности, или бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
Неразкриване на информация за нарушаване на специфично задължение, довело до същото;
Неправилно използване на такива средства за цели различни от тези, за които са били предоставени.

 

Интернет страница на Съвет за координация в борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на Европейските общности - АФКОС на адрес: https://www.afcos.bg/bg

 

Сигнали за корупция и за нередности и измами по фондовете, съфинансирани от ЕС:

 

Подайте сигнал на страницата на БАБХ.

Подайте сигнал за корупция на телефон 02/915-98-24.

Национален съвет по антикорупционни политики:

Подайте сигнал https://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12