Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFDQNQ4
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFDQN65

Стандартни оперативни процедури

Дата на публикуване: 03.01.2023
Последна актуализация: 01.09.2023

 

 

СОП - ЗХОЖ 03А Стандартна оперативна процедура за попълване на годишните доклади, съгласно Регламент (ЕС) 2019/723 на комисията от 2 май 2019 година за определяне на правилата за прилагане на регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на стандартния образец на формуляр, който следва да бъде използван при годишните доклади с информация за проверките на животновъдни обекти за селскостопански животни, за извършените проверки по време на транспорт, съгласно изискванията на Регламент 1/2005/ЕС и по време на умъртвяване

 

СОП - ЗХОЖ 05А Стандартна оперативна процедура за движение на домашни любимци (до 5 бр.) с нетърговска цел, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 576/2013 относно движението с нетърговска цел на домашни любимци. сертифициране при  транспорт на домашни любимци с търговска цел съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции

 

СОП - ЗХОЖ 06А Стандартна оперативна процедура за издаване на разрешително за използване на животни в опити

 

СОП - ЗХОЖ 08А Стандартна оперативна процедура за получаване, съхранение и прилагане на ваксина срещу заболяването син език при преживните животни и отчитане на ваксинацията

 

СОП - ЗХОЖ 11А Стандартна оперативна процедура за издаване на разрешително за превоз на живи животни, съгласно изискванията на чл. 165 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Регламент (ЕО) № 1/2005 на съвета от 22 декември 2004 година

 

СОП - ЗХОЖ 12А Стандартна оперативна процедура за извършване на проверки, на приюти за безстопанствени животни

 

СОП – ЗХОЖ 16А Стандартна оперативна процедура за определяне реда и начина за идентификация на еднокопитните животни, издаването на идентификационен документ (паспорт), тяхното движение и придвижване, търговия, до предприятия за добив на месо в страната и от/до държавите членки на европейския съюз и трети страни и въвеждане на данните в системата ИИС на БАБХ – ВетИС

 

СОП - ЗХОЖ 28А Стандартна оперативна процедура за издаване на становище за одобрение на учебна програма и учебен план за провеждане на учебни курсове в сферата на здравеопазването, хуманното отношение към животните и суровото мляко

 

СОП - ЗХОЖ 29А Стандартна оперативна процедура за официален контрол за прилагане разпоредбите на Наредба № 21 от 14.12.2005 г. за минималните изискавания за защита и хуманно отношение към прасетата

 

СОП - ЗХОЖ 35А Стандартна оперативна процедура при организиране на изложби, състезания или други мероприятия с участието на животни

 

 

Инструкции

Инструкция за реда и начина на действие при потвърждаване на случаи на бруцелоза при преживните животни