Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBAR1
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBAN0
Главен секретар Дирекция "Вътрешен одит" Финансов контрольор Обща администрация Специализирана администрация Областни дирекции Специализирани структури

Структура

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 11.08.2022

Органиграма БАБХ 2022

Органиграма БАБХ 2022
Дата на публикуване: 11.08.2022