Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBPM4
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBPE0

Стандартни оперативни процедури

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 02.09.2022

 

 

 

 

Стандартна оперативна процедура на ГД „Верификация на официалния контрол“ за извършване на проверки по писма, сигнали и жалби срещу неправомерни действия или бездействия на служителите от ОДБХ

 

Стандартна оперативна процедура за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол, осъществяван от БАБХ

 

Процедура за извършване на одити на официалния контрол в Българската агенция по безопасност на храните съгласно член 6 на Регламент (ЕС) 2017/625

 

Стандартна оперативна процедура за действие при стартиране на изнасяне на животни, храни, фуражи и растения/растителни продукти за трети страни и Заявление

 

Стандартна оперативна процедура за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (БГ)

 

Standard operating procedure for registration of fertilisers, soil improvers, biologically active substances and nutrient substrates (ENG)

 

Стандартна оперативна процедура „Издаване на растителен паспорт от фитосанитарните инспектори на БАБХ при въвеждане и движение на растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на ЕС и България“ и Заявление за извършване на фитосанитарен контрол за растителен заменен паспорт


Стандартна оперативна процедура „Издаване на фитосанитарен сертификат за износ, реекспорт и предекспортен сертификат“ и Заявление за извършване на фитосанитарна проверка за износ


Стандартна оперативна процедура „За временно разрешаване на въвеждане, движение, държане и размножаване на вредители, растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на България и Европейския съюз за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция“ и Доклад, Заявление и Образци


Стандартна оперативна процедура „Вписване на професионалните оператори в официалния регистър за фитосанитарен контрол на Областните дирекции по безопасност на храните“ и Заявление за регистрация в Официален регистър