Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4TF3
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4TV5

Наредби

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 03.08.2023

НАРЕДБА № 1 ОТ 9.01.2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЯЙЦА

 

НАРЕДБА № 2 ОТ 23.01.2008 Г. ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ

 

НАРЕДБА № 2 ОТ 23.02.2017 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ

 

НАРЕДБА № 3 ОТ 4.06.2007 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ

 

НАРЕДБА № 4 ОТ 28.05.2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ТЕРМИН ЗА КАЧЕСТВО "ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ" И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕГОВАТА УПОТРЕБА

 

НАРЕДБА № 5 ОТ 19.07.2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ БИЛКОЗАГОТВИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ И СКЛАДОВЕТЕ ЗА БИЛКИ

 

НАРЕДБА № 6 ОТ 5.05.2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФ СКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР

 

НАРЕДБА № 7 ОТ 9.10.2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ

 

НАРЕДБА № 9 ОТ 16.03.2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

 

НАРЕДБА № 9 ОТ 22.06.2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ВОСЪК И ПРОИЗВОДСТВО НА ВОСЪЧНИ ОСНОВИ, КАКТО И НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

НАРЕДБА № 10 ОТ 26.04.2021 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ

 

НАРЕДБА № 26 ОТ 14.10.2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОЛТА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЗАХАРИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОКОВЕТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И НЯКОИ СХОДНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕРАБОТЕНИТЕ ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА И КЪМ ДЕТСКИТЕ ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА

 

НАРЕДБА ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ

 

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИНТЕНЗИВНО МУСКУЛНО НАТОВАРВАНЕ, ОСОБЕНО ПРИ СПОРТИСТИ

 

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАКАОТО И ШОКОЛАДОВИТЕ ПРОДУКТИ

 

НАРЕДБА № 14 ОТ 09.12.2021 Г. ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ

 

НАРЕДБА № 12 ОТ 18.11.2021 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

НАРЕДБА № 7 ОТ 18.02.2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТИКЕР ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ХРАНИ

 

НАРЕДБА № 22 ОТ 13.10.2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ХРАНИ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЯКОИ ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО ДЕХИДРАТИРАНИ МЛЕКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

 

НАРЕДБА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

 

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ХРАНИТЕ

 

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЗЕИНИТЕ И КАЗЕИНАТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

 

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ

 

НАРЕДБА № 2 ОТ 20.01.2021 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14.04.2020 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНИ ГРУПИ ХРАНИ, ПРОИЗВЕДЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВЪВ ВЕРИГИТЕ ОТ МАГАЗИНИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 05.01.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

 

НАРЕДБА № 19 ОТ 08.11.2016 Г. ЗА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

НАРЕДБА № 8 ОТ 23.02.2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТЪРГОВИЯТА, ПРЕОПАКОВАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА ИМ

 

НАРЕДБА № 5 ОТ 09.02.2021 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

НАРЕДБА № 8 ОТ 27.02.2015 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРНИЯ КОНТРОЛ

 

НАРЕДБА № 9 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ИНТЕГРИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 

НАРЕДБА № 14 ОТ 19.09.2016 г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ ВРЕДИТЕЛИ

 

НАРЕДБА № 16 ОТ 28.05.2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

НАРЕДБА № 5 ОТ 3.09.2018 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО, ЕТИКЕТИРАНЕ И КОНТРОЛ, И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ЗА ПОСЛЕДВАЩ ОФИЦИАЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА


НАРЕДБА № 6 ОТ 11.02.2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА

 

НАРЕДБА № 4 ОТ 08.08.2017 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 14 "ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. 

 

НАРЕДБА № 8 ОТ 05.11.2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕВАСТАЦИЯ ПРИ ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ

 

НАРЕДБА № 10 ОТ 3.04.2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ. (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ОБН., ДВ, БР. 29 ОТ 17.04.2009 Г., ПОСЛ. ИЗМ. И ДОП. ДВ, БР. 26 ОТ 22.03.2020 Г.)

 

НАРЕДБА № 109 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУРАЖИТЕ (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ ОБН. ДВ. БР. 84 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2006 Г., ПОСЛ. ИЗМ. И ДОП. ДВ. БР.20 ОТ 9 МАРТ 2012 Г.)

 

НАРЕДБА № 4 ОТ 28.05.2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ТЕРМИН ЗА КАЧЕСТВО „ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕГОВАТА УПОТРЕБА (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, OБН., ДВ, БР. 45 ОТ 7.06.2019 Г., ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 12 ОТ 3.02.2023 Г.)

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 12.03.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАКНО, СЕМЕНА ЗА ФУРАЖ И ХРАНА И СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ, СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,3 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ, ОПРЕДЕЛЕНО В ЛИСТНАТА МАСА, ЦВЕТНИТЕ И ПЛОДНИТЕ ВРЪХЧЕТА, ЗА ТЪРГОВИЯ И КОНТРОЛ (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ОБН., ДВ, БР. 25 ОТ 20.03.2018 Г., ИЗМ. И ДОП., БР. 40 ОТ 5.05.2023 Г.)

 

НАРЕДБА № 3 ОТ 29.03.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА ВНОСИТЕЛ ЗА ВНОС НА СЕМЕНА ОТ КОНОП, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОСЕВ (ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ОБН., ДВ, БР. 32 ОТ 13.04.2018 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 40 ОТ 5.05.2023 Г.)