Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBBI3
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBBA1

Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти"

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 30.08.2022

 

Дейности на дирекция „Европейска координация, международно сътрудничество и проекти“:

 

Отдел „Европейска координация“

 • Подготовка и организация на провеждането на одити в България на дирекция F “Одити и анализи в областта на здравето и храните”, ГД “Здравеопазване и безопасност на храните” (ГД САНТЕ), Европейска комисия;
 • Организация на участието на експерти от БАБХ в Работни групи към Европейската Комисия и Съвета на ЕС;
 • Изготвяне на отговори на запитвания и/или официални писма;
 • Превод на документи и информация, свързана с дейността на Агенцията;
 • Ежедневно следене и изпращане на информация, постъпваща от ЕК до заинтересованите дирекции в БАБХ, както и осигуряване на обратна връзка;
 • Анализиране, превод и изпращане на информация, постъпваща от различни международни източници;
 • Участие в мероприятия във връзка с посещения на експерти от държави-членки на ЕС;
 • Ежедневно поддържане на електронния архив със заседания на Работни и експертни групи към ЕК, Съвета на ЕС и други;
 • Изготвяне на становища, предоставяне и изпращане на информации, предложения за теми, въпроси и опорни точки по възложени запитвания от МЗм и др. административни ведомства във връзка с подготовката на предстоящи срещи на висшето ръководство;
 • Координиране, съгласуване и/или участие в изготвянето на позиции, указания, становища, споразумения, стратегии, анализи и други Подпомагане на дейността на Главния ветеринарен санитарен инспектор на Р. България
 • Организиране на командировките извън страната на служителите на агенцията.

 

Отдел „Международно сътрудничество и проекти“

 • Инициира, координира и съдейства при процеса на договаряне на условията и изискванията (сертификати, протоколи, изследвания и др.) за осъществяване на износ на живи животни, храни, фуражи, растения, продукти от животински и неживотински произход за държави извън ЕС;
 • Осъществява взаимодействие с международни организации, с компетентни органи на държави извън ЕС, с дипломатически мисии в България и българските представителства в чужбина в държави извън ЕС, в областите на компетенцията на БАБХ;
 • Участва в разработването и съгласува сертификати за износ на живи животни, храни, фуражи, растения, продукти от животински и неживотински произход за държави извън ЕС;
 • Координира провеждането на одити в Република България от държави извън ЕС;
 • Съдейства при подготовката на ръководството на БАБХ за срещи с представители на международни организации, компетентни органи на държави извън ЕС и др.;
 • Участва в разработването и съгласува позиции, указания, анализи, становища,  споразумения и други документи по въпроси, произтичащи от международната политика на България и в областите на компетенция на дирекцията;
 • Изготвя справки и информация за двустранните отношения на БАБХ с държави извън ЕС;
 • Координира и съдейства при намирането на проекти, финансирани по национални програми, програми на ЕС и трети страни, както и за цялостното им изпълнение;
 • Предоставя информация и съдейства на български и чуждестранни граждани, представители на международни организации и други заинтересовани лица, по въпроси, свързани с дейността на отдела.

 

Директор на дирекцията: Анна Андонова