Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDB693
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDB6P5

Продукти за растителна защита, торове и контрол

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 25.08.2022

Българската агенция по безопасност на храните е компетентен и координиращ национален орган по смисъла на чл. 75, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита;


Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“:

 • Администрира дейностите по разрешаването на продукти за растителна защита и регистрацията на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
 • Изготвя предложения до изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните за разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешенията за пускане на пазара на продукти за растителна защита и удостоверенията за регистрация на торове;
 • Организира и координира работата на Съвета по продукти за растителна защита и Експертната комисия по торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;

 

Продукти за растителна защита

 • Продуктите за растителна защита се пускат на пазара и се употребяват след издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009, Закона за защита на растенията и Наредба № 5/2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, както и при спазване на утвърдени стандартни оперативни процедури, публикувани на интернет страницата на БАБХ.
 • Разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита се издава от изпълнителния директор на БАБХ на лице, установено на територията на държава членка.
 • Продукт за растителна защита се разрешава за пускане на пазара и употреба, когато отговаря на изискванията на глава III, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
 • Продуктите за растителна защита се класифицират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), етикетират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, Регламент (ЕС) № 547/2011 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), и се пускат на пазара в оригинални опаковки или преопаковани, с етикет на български език.
 • Продуктите за растителна защита се категоризират в две категории на употреба – професионална и непрофесионална. Професионалната категория на употреба се разделя на две подкатегории – първа професионална и втора професионална. Категорията на употреба на продукт за растителна защита се определя при разрешаването му за пускане на пазара и за употреба и се вписва в разрешението за пускане на пазара и употреба.
 • Притежателят на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита носи отговорност за пуснатите на пазара продукти за растителна защита. Определянето на упълномощен представител не освобождава притежателя на разрешението от отговорност.
 • Притежателите на разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита подават в ЦУ на БАБХ декларация по образец съгласно чл. 67, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
 • Лицата, които произвеждат, преопаковат, пускат на пазара и търгуват с продукти за растителна защита, водят и съхраняват документация съгласно чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
 • Лицата, които доставят продукти за растителна защита, предоставят информационен лист за безопасност на български език в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
 • Лицата, които притежават разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита и не са установени на територията на Република България, предоставят в ЦУ на БАБХ информация за търговските субекти, на които са предоставили правото да дистрибутират разрешените продукти за растителна защита. Информацията се предоставя в срок до три месеца от издаване на разрешението или при всяка настъпила промяна.

 

Торове

 • Торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати се пускат на пазара и се употребяват след регистрация и издаване на удостоверение за пускане на пазара и употреба от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, като се спазват изискванията Закона за защита на растенията, Наредба № 21 от 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати. Продуктите за наторяване се регистрират, когато са ефикасни и нямат неблагоприятно въздействие върху хората, животните или околната среда при предписаните от производителя условия за употреба.
 • Прилагането на Регламент (ЕС) 2019/515 относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, не освобождава торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати от изискването за регистрация. Регистрацията на такива продукти, вече пуснати на пазара в друга държава членка, се извършва по облекчен режим, разписан в чл. 133, ал. 3 от Закона за защита на растенията и чл. 4, ал. 5 от Наредба № 21 от 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.
 • От 16 юли 2022 г. се прилага Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003.

 

Контрол
Официалният контрол върху пускането на пазара на продукти за растителна защита и върху тяхната употреба се осъществява по реда на Регламент (EС) 2017/625 (Регламент относно официалния контрол), Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за защита на растенията и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.


Контролните дейности на БАБХ върху торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати са уредени в Закона за защита на растенията.

 

 • Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“ методически ръководи и координира дейността на Областните дирекции по безопасност на храните при осъществяване на контрола:
  • при производството, пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
  • върху употребата на продукти за растителна защита при първичното производство на земеделски култури, предназначени за храна или фураж, за спазване на общите принципи за интегрирано управление на вредителите и добрата растителнозащитна практика, на интегрираното производство на растения и растителни продукти и предоставянето на специализирани растителнозащитни услуги;
 • Координира и контролира изпълнението на мерките от Националния план за действие на Република България за устойчива употреба на пестициди;
 • Изготвя национални планове и програми за осъществяване на контрол върху продуктите за растителна защита и продуктите за наторяване на територията на страната;
 • Изготвя Годишен доклад на Република България за обхвата и резултатите от контрола върху продуктите за растителна защита до Европейската комисия съгласно чл. 68 от Регламент (ЕО) No 1107/2009;
 • Извършва преглед и подготвя за утвърждаване от изпълнителния директор на БАБХ програми на висши училища и институции за провеждане на обучение на професионални потребители на ПРЗ от професионална категория на употреба за получаване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.