Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти с администрацията

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 05.07.2023

 

КОНТАКТИ С КОМПЕТЕНТНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Деловодни справки:
-  тел.02/ 915 9 885
-  тел.02/ 915 9 882


 
1. Дирекция „Финансово-стопански дейности“: 
-  тел. 02/ 915 9 852


 
2. Дирекция „Правна“: 
-  тел.02/ 917 3 749
-  тел.02/ 915 9 858


 
3. Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация“: 
-  въпроси, относно обучения - тел. 02/ 915 9 864
-  въпроси, относно признаване на професионална квалификация - тел. 02/ 915 9 864
-  въпроси, относно човешки ресурси -  тел. 02/ 915 9 867


 
4. Дирекция „Европейска координация, международно сътрудничество и проекти“: 
-  тел. 02/ 915 9 849
-  тел. 02/ 915 9 836


 
5. Дирекция „Информационни системи и информационна сигурност“: 
-  тел. 02/ 915 9 870
-   тел. 02/ 915 9 881


 
6. Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“: 
-  тел. 02/ 915 9 875
-  тел. 02/ 917 3 701


 
7. Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“: 
- въпроси отнасящи се до фитосанитарен контрол - тел. 02/ 917 3 734
- въпроси относно икономически важни вредители по растенията и Национални програми - тел. 02/ 917 3 703


 
8. Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“: 
- тел. 02/ 917 3 717


 
9. Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“:
- тел. 02/ 915 9 889
- тел. 02/ 915 9 893
- тел. 02/ 915 9 850


 
10. Дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства“: 
- тел. 02/42 50 636
- тел. 02/42 50 639


 
11. Дирекция „Контрол на храните“: 
- тел. 02/ 915 9 831
- тел. 02/ 915 9 844


 
12. Дирекция „Граничен контрол“: 
- въпроси свързани с контрол при въвеждане на стоки от животински произход, с произход трети страни  - тел. 02/ 915 9 868
- въпроси свързани с контрол при въвеждане на живи животни, с произход трети страни  -  тел. 02/ 915 9 868
- въпроси свързани с контрол при въвеждане на храни и фуражи от неживотински произход, с произход определени трети страни  -  тел. 02/ 915 9 872
- въпроси свързани с контрол при въвеждане на растения и растителни продукти и други обекти, с произход определени трети страни  -  тел. 02/ 915 9 872


 
13. Дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“: 
- направление СЖП- тел. 02/ 915 9 894
- направление Фуражи- тел. 02/ 915 9 896


 
14. Дирекция „Лабораторен контрол“: 
- тел. 02/ 917 3 713

 

15. Пресцентър
тел: 02/917 3 704
E-mail: press@bfsa.bg 
 

 

КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА С ЛАБОРАТОРИИТЕ НА БАБХ

 

Национален център по безопасност на храните (НЦБХ) към НДНИВМИ – София
Ръководител на лабораторията: гл. ас. д-р Ева Гюрова, двм
адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” № 15
тел.: 02 952 37 23; 02 952 12 77
e-mail: nfsc@bfsa.bg; ndnivmi@bfsa.bg   

 


Национален център по здравеопазване на животните (НЦЗЖ) към НДНИВМИ – София
Ръководител на лабораторията: доц. д-р Юлиана Ташева, двм
адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” № 15А
тел.: 02 953 05 26;  0879 497 490
e-mail: nczj@bfsa.bg; ndnivmi@bfsa.bg 

 


Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции” към НДНИВМИ – София
Ръководител на лабораторията: доц. д-р Емилия Иванова, двм
адрес: гр. София, кв. „Връбница“, бул. „Ломско шосе” № 190
тел.: 0879887007
e-mail: ndnivmi@bfsa.bg

 


Изпитвателна лаборатория „Аквакултури и болести по водни животни и пчели” към НДНИВМИ – София
Ръководител на лабораторията: доц. д-р Петя Орозова, дб
адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” № 15
тел.: 02 953 05 26
e-mail: nczj@bfsa.bg; ndnivmi@bfsa.bg

 


Изпитвателна регионална лаборатория гр. Велико Търново към НДНИВМИ – София
Ръководител на лабораторията: Проф. д-р Румен Караколев, двм
адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Славянска” № 5
тел.: 0898 490 371; 0879 887 010
e-mail: r_karakolev@mail.bg; ndnivmi@bfsa.bg

 


Изпитвателна регионална лаборатория гр. Стара Загора към НДНИВМИ – София
Ръководител на лабораторията: д-р Николай Чипилев
адрес: гр. Стара Загора 6002, бул. „Славянски” № 58
тел.: 0896 106 767
e-mail: rdvi_sz@abv.bg; ndnivmi@bfsa.bg

 


Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – София
Директор: доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм

адрес: гр. София, ул. „Искърско шосе“ № 5
тел.: 02 979 10 34
e-mail: clvce@bfsa.bg

 


Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София
Директор: инж. Елка Темелчева

адрес: гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 120
тел.: 02 812 98 77
e-mail: lab.clctc@bfsa.bg 

 


Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) – София
Ръководител на лабораторията: Марияна Лагинова

адрес: София 1330, бул. „Никола Мушанов” 120
тел.: 02 802 47 00
e-mail: m.laginova@bfsa.bg; clkr@bfsa.bg

 


Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ) – София
Ръководител на лабораторията: Боряна Нинова

адрес: гр. София 1618, бул. „Братя Бъкстон” № 37
тел.: 02/423 42 29; 0887627444

e-mail: clozf@bfsa.bg; clozf@abv.bg 

 


Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Благоевград
Началник отдел: д-р Дафинка Иванова

Офис 1
Адрес: гр. Благоевград, ул.”Славянска” № 83
тел: 0886/707042
e-mail: lab_01@bfsa.bg
Офис 2
Адрес: гр. Благоевград, ул. "полк. Кирил Чамишки" № 1
тел.: 073/885097
e-mail: lab_01@bfsa.bg


Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол при ОДБХ – Варна
Ръководител на лабораторията: д-р Иван Иванов

адрес: гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 19
тел.: 052/631 646
e-mail: lab_03@bfsa.bg 


Изпитвателна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и диагностика на заболявания по животните при ОДБХ-Враца (ИЛ по ВСЕ и ДЗЖ, при ОДБХ-Враца)
Ръководител на лабораторията: д-р Анна Божкова

адрес: гр. Враца, Хранително-вкусова зона, поземлен имот № 68
тел.: 092/66 57 84; 092/66 58 14, факс: 092/66 39 46
e-mail: LD_06@bfsa.bg 

 

Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Габрово
Ръководител на лабораторията: д-р Цветанка Петрова

адрес: гр. Габрово 5300, ул. „д-р Заменхоф“ № 6
тел.: 066/803 533
e-mail: lab_07@bfsa.bg 

 

Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ – Пловдив
Ръководител на лабораторията: д-р Мелопомена Николова

Офис 1
Адрес: гр. Пловдив 4006, ул.”Буная” № 2
тел: 032/622 196
e-mail: lab_16@bfsa.bg
Офис 2
Адрес: гр. Пловдив 4000, бул. "Марица" № 86
тел.: 0887 730 470
e-mail: lab_01@bfsa.bg

 

Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ – Сливен
Ръководител на лабораторията: д-р Людмила Георгиева

адрес: гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” ПК 100;
тел.: 044/625592
e-mail: lab_20@bfsa.bg

 

Отдел „Безопасност и качество на храни“ при ОДБХ-София град
Ръководител на лабораторията: д-р Цветелина Александрова

Адрес: гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 7
Тел: 02/946 14 60
e-mail: odbh_lab@bfsa.bg 

 

Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Хасково
Ръководител на лабораторията: д-р Иванела Пенева,

адрес: гр. Хасково, бул. „Освобождение” 57
тел.:  0882901120
e-mail: lab_26@bfsa.bg

 

Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Шумен
Ръководител на лабораторията: д-р Добринка Борисова

адрес: гр. Шумен, ул.”Съединение” № 53
тел.: 054 832 119; 0889005030
e-mail: lab_27@bfsa.bg