Z6_PPGAHG8001K07068JFCV283GO5
Z7_PPGAHG8001K07068JFCV2838S7
Опитни животни Транспорт Селскостопански животни Домашни любимци Умъртвяване Безстопанствени животни

Хуманно отношение

Дата на публикуване: 24.08.2022
Последна актуализация: 31.10.2022

Целите на отдел „Хуманно отношение към животните“ (ХОЖ) към дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ при ЦУ на БАБХ, е да се осигури в най-висока степен защита на здравето на хората и животните, и оптимизиране условията на околната среда, посредством извършване на ефективен контрол на всички етапи от осъществяването на ветеринарномедицинската дейност. Заложените цели се постигат чрез ефективното прилагане и изпълнение на изискванията на правото на Европейския съюз и на националното законодателство в секторите „Здравеопазване на животните“ и „Хуманно отношение към животните“ в Република България. Изпълнението се осъществява чрез:
    - Контролиране спазването на изискванията за защита и хуманно отношение (в животновъдните обекти, при транспортирането на живи животни, при клане на животни и при работа с експериментални животни).
    - Комуникация, координация и кореспонденция по националните доплащания за хуманно отношение към птици и свине. 
    - Комуникация, координация, кореспонденция и проверки по прилагане на Мярка 14 “Хуманно отношение към животните” от ПРСР 2014-2020.
    - Обработка на сигнали и нотификации (запитвания - писмени и по телефона) свързани с нехуманно отношение към селскостопански животни, домашни любимци, безстопанствени кучета, нелегални развъдници за кучета и нелегална търговия и транспорт на домашни любимци. 
    - Издаване на разрешителни за работа с опитни животни и дейности свързани с проведените заседания на Комисията по етика към животните (КЕЖ).
    - Издаване на разрешителни за превоз на живи животни (лицензи за кратки и продължителни пътувания).
    - Изготвяне и изпращане на нотификации до контактните точки на държави членки и до неправителствени организации при констатирани несъответствия при изпълнение изискванията на Регламент 1/2005/ЕО. 
    - Одобрение на учебни програми и планове на Университети и Центрове за професионално обучение, провеждащи курсове в сферата на здравеопазването и хуманното отношение към животните. Изготвяне на становища за одобрение или писмено мотивиран отказ.
    - Изготвяне на годишни доклади свързани с дейността на отдела: "Хуманно отношение към животните, отглеждани във ферми и по време на транспорт", „Аграрен доклад - Хуманно отношение към животните, отглеждани във ферми", „Доклад за използваните опитни животни, съгласно изпълнението на Директива 2010/63 от страна на България“, „Доклад за хуманно умъртвяване на животни“ и „Годишния доклад за кучета“.
    - Изпълнение на План за действие във връзка с мерките за намаляване на необходимостта от купиране на опашки при свинете, в съответствие с Директива 2008/120/ЕО на Съвета относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете.
    - Осъществяване на  контрол по: подпомагане в областта на отглеждането на различни видове животни в съответствие с правото на ЕС за държавните помощи, на схемите за национални доплащания и на мерките по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.