Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDREO6
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDRE44

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

Дата на публикуване: 15.08.2022
Последна актуализация: 01.11.2022

Функции на Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол:


- извършва лабораторни изпитвания и референтни дейности в областта на остатъци от пестициди и други замърсители в суровини и храни от растителен произход и фуражи; 
- извършва лабораторни изпитвания за съответствието на продукти за растителна защита, минерални торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати с техническите спецификации и нормативните изисквания;
- проучва, разработва и внедрява нови методи за лабораторни изпитвания в съответствие с международните стандарти;
- участва в изготвянето и изпълнението на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди и на програми за контрол на остатъци от пестициди, нитрати, тежки метали, микотоксини и други замърсители в суровини и храни от растителен произход и фуражи; 
- извършва потвърдителни и арбитражни анализи, изготвя експертни становища и оказва консултативна помощ в съответствие с компетенциите си;
- участва в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност, организирани от европейските референтни лаборатории и от съответните национални референтни лаборатории на другите държави членки;
- участва в обучение на специалисти, в следдипломни специализации, семинари и курсове за повишаване квалификацията на специалисти в областта на лабораторните дейности в съответствие с компетенциите си;
- участва в проверки на лабораториите за изпитвания за целите на официалния контрол в съответствие с компетенциите си; 
- участва в национални и международни работни групи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с дейността й; 
- подпомага дирекция "Контрол на храните", дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол" и Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" в координацията на лабораторно-диагностичните изследвания съобразно компетенциите си;
- изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с лабораторната дейност;
- всяка национална референтна лаборатория в структурата на ЦЛХИК извършва дейности и упражнява контрол съгласно чл. 101, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625.


Директор на лабораторията: Елка Темелчева - Димитрова

 

Сертификат и заповед за акредитация на ЦЛХИК и пълен Обхват:
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ - 17 ЛИ (nab-bas.bg)

 

Други документи, свързани с дейността на ЦЛХИК

Декларация за поверителност

Декларация за съгласие от субекта на данните

Заявка за изпитване на ЦЛХИК

Списък на елементите, включени в мултикомпонентен метод и принадлежащи към гъвкав обхват на акредитация

Списък на използваните валидирани методи за изпитване в ЦЛХИК

Списък на използваните стандартизирани методи за изпитване в ЦЛХИК

Списък на методи за изпитване на ПРЗ

Списък на микотоксините, включени в мултикомпонентен метод и принадлежащи към гъвкав обхват на акредитация

Списък на остатъци от пестициди, включени в мултикомпонентен метод и принадлежащи към гъвкав обхват на акредитация

Управление на жалбите