Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3Q06
Z7_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3QG7

Проекти

Дата на публикуване: 29.08.2022
Последна актуализация: 13.03.2023

1. Оперативна програма „Добро управление“

 

Проект "Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ", изпълняван по оперативна програма „Добро управление  2014-2020“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“.

 

Проекти по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” по процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Областни дирекции по безопасност по храните, както следва:


1.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0019 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - София град“
2.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0023 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Благоевград“
3.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0011 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - град Варна“
4.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0028 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Пловдив“
5.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0006 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Велико Търново“
6.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0007 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Хасково“
7.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0030 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Сливен“
8.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0020 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Враца“
9.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0008 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Плевен“
10.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0029 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Добрич“
11.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0022 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Монтана“
12.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0009 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Габрово“
13.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0035 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Смолян“

 

2. Програма за развитие на селските райони

 

a) ПРОЕКТ BG06RDNP001-1.001-0036 „Предотвратяване на усложнена епизоотична обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“

 

b) ПРОЕКТ BG06RDNP001-5.001-0038 „Повишаване на капацитета на Българска агенция за безопасност на храните, пряко свързан с превенция и преодоляване на риска от възникване на заразни болести по селскостопанските животни, както и борбата с тях“

 

c) ПРОЕКТ BG06RDNP001-5.004-0002 "Инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните"

 

3. Европейски проекти

 

ПРОЕКТ 101103293 — BFSA-AMRTool — SMP-FOOD-2022-AMRtool-AG-IBA „Събиране и докладване на данни за продажбата и употребата на антимикробни средства при животни в България“