Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBM42
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDBMK4

Граничен контрол

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 17.08.2023

 

 

Дирекция „Граничен контрол“ е част от специализираната администрация в структурата на БАБХ. Структурата на дирекцията включва 9 отдела –  осем от отделите са граничните контролни пунктове (ГКП), разположени на територията на Р. България и отдел „Организация и управление на граничния контрол“ в ЦУ на БАБХ, който координира извършването на дейността по официален контрол на граничните пунктове. Официалните контрол се осъществява на Гранични контролни пунктове (ГКП), разположени на територията на Република България, които са одобрени в съответствие с изискванията на чл. 59 от Регламент (ЕС) 2017/625, както и Регламент (ЕС) 2019/1014, както следва:

 • ГКП Капитан Андреево;
 • ГКП-Пристанище Варна;
 • ГКП-Пристанище Бургас;
 • ГКП Гюешево;
 • ГКП Златарево;
 • ГКП Калотина.
 • ГКП Летище София;
 • ГКП- Брегово

  

 

Списък с одобрените ГКП

 

Дирекция Граничен контрол, чрез отделите ГКП осъществява официален контрол при въвеждане на територията на Съюза на животни и стоки, попадащи в обхвата на чл. 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625. В това число, извършване на официален контрол при въвеждане на пратки животни и стоки от трети държави, съдържащи  :

 • живи животни;
 • продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти, сено и слама и храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход („съставни продукти“);
 • растения, растителни продукти и други обекти;
 • храни и фуражи от неживотински произход,спрямо които се прилагат мерки по засилен официален контрол на ГКП и такива, по отношение на които се прилагат спешни мерки;
 • материали и предмети в контакт с храни.
 • ГМО храни и продукти
 • Биологично произведени храни и продукти в преход към биологично производство.

     

Освен на определените ГИП, Българска агенция по безопасност на храните извършва официален контрол и на други места за въвеждане в Съюза (Малко Търново, Лесово, Логодаж, Стрезимировци, Летище Варна, Летище Бургас и др.) както следва:

 • на стоки, които са част от личния багаж на пътниците и са предназначени за лична употреба или консумация в изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2122
 • проверки за съответствието с ветеринарно-санитарните изисквания по отношение на движението с нетърговска цел на домашни любимци съгласно Регламент 2013/576

 

Официалният контрол на граничните контролни пунктове при въвеждане на пратките животни и стоки от трети държави на територията на Съюза се осъществява от официални ветеринарни лекари, официални фитосанитарни инспектори и официални инспектори и включва извършването на документални проверки, идентификационни и физически проверки, вкл. вземане на проби за лабораторен анализ при спазване изискванията на пряко приложимото европейско право и национално законодателство.

 

      Резултатите от проверките по официалния контрол се въвеждат от компетентния орган на ГКП в интегрирана система за проследяване на търговията TRACES NT.

При установяване на несъответствие със законодателните изисквания, пратките не се допускат за въвеждане на територията на Съюза и се предприемат коригиращите действия  в съответствие с чл. 66 и 67 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Всяко установено несъответствие се докладва чрез Системата за бързо предупреждаване за храни и фуражи – RASFF.

 

Списък с продуктите, които са разрешени за въвеждане с личния багаж на пътници, пътуващи от трети държави към България